Xác định chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Bản tin

2018/10/11

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3790/TCT-DNL trả lời cho Công ty TNHH Crowe Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kế toán – kiểm toán) về vấn đề xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 (“Nghị định số 20”), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  • Tổng mức chi phí lãi vay của người nộp thuế được trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, không phân biệt lãi vay phát sinh với bên liên kết hay bên độc lập.
  • Đối với những vướng mắc phát sinh liên quan đến thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 20, hay trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay cộng chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA) nhỏ hơn hoặc bằng 0 v.v thì xác định chi phí lãi vay được trừ như thế nào thì đây là những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế. Do đó, Tổng cục thuế ghi nhận kiến nghị của các đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính Phủ xem xét giải quyết và có hướng dẫn chung để cộng đồng doanh nghiệp biết và thực hiện.