Mức đóng BHXH, BHYT và BHTN từ tháng 1/2019

Mức đóng BHXH, BHYT và BHTN từ tháng 1/2019

Mức đóng BHXH, BHYT và BHTN từ tháng 1/2019

 

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/ tháng. Từ 1/1/2019, mức lương tối thiểu vùng từ 2.920.000 đồng/ tháng đến 4.180.000 đồng/ tháng.

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH 58/2014/QH13; Luật việc làm 38/2013/QH13; Nghị định 146/2018/NĐ-CP ban hành ngày 17/10/2018; Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018; Nghị định 157/2018/ND-CP ngày 16/11/2018; Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.