NĐ 121/2018/NĐ-CP - DN siêu nhỏ được miễn thủ tục gửi thang bảng lương

Bản Tin

2018/10/16

Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương. Theo đó,

  • Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 8 Chương III Nghị định số 49/2013/NĐ-CP.
  • Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.