Monthly Newsletter December 2017 - EN

Bản tin tháng 12, 2017

Bản tin Tháng 12

2017/12/14
Monthly Newsletter December 2017 - EN

Tải Bản Tin

1. Thuế

I. Thuế Giá trị gia tăng

 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi các quy định về thuế GTGT và thuế TNDN

II. Thuế Thu nhập cá nhân

 • Chính sách thuế TNCN đối với tiền học phí cho nhân viên

III. Khác

 • Kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng công trình
 • Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2018

 

2. Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi các quy định về thuế GTGT và thuế TNDN

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015.

Các nội dung của Nghị định này bao gồm:

 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.
 2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoàn thuế GTGT, theo đó:
 • Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý; 
 • Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

3. Sửa đổi, bổ sung các quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu  thuế TNDN, theo đó:

 • Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động là các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

 

3. Chính sách thuế TNCN đối với tiền học phí cho nhân viên

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 5249/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với tiền học phí của các chương trình Kế toán/kiểm toán quốc tế ACCA. Theo đó:

Trường hợp công ty có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của công ty và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức đào tạo phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này.

 

4. Kê khai thuế nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng công trình

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 5392/TCT-TNCN về việc kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình với doanh nghiệp trong nước. Theo đó:

 • Nếu cá nhân nước ngoài là thương nhân thì xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình của cá nhân chịu thuế theo quy định đối với nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khai thay, nộp thay theo mẫu tờ khai theo quy định.
 • Nếu cá nhân nước ngoài không phải là thương nhân thì không xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình của cá nhân là hoạt động cung cấp dịch vụ chỉ chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% nếu là cá nhân cư trú, hoặc 20% nếu là cá nhân không cư trú, hoặc theo biểu lũy tiến nếu là cá nhân cư trú và hợp đồng đáp ứng là hợp đồng lao động.

Cá nhân nước ngoài là thương nhân phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận. Các giấy tờ, tài liệu nước ngoài khi sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự.

 

5. Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2018

Ngày 7 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/ND-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động ở doanh nghiệp như sau:

 • Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng)
 • Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)
 • Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng)
 • Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng)

Đồng thời, Nghị định cũng duy trì nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như sau:

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

 • Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.