6 công việc quan trọng Nhân sự, Kế toán cần làm trong tháng 02/2019

2019/01/28

Trong tháng 02/2019, những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc quan trọng sau đây:

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2019 (nếu có)
2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 01/2019
3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2019
4. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019
5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của tháng 02/2019
6. Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 02/2019