Zvýšený daňový bonus na dieťa platný od 1.7.2021

Zvýšený daňový bonus na dieťa platný od 1.7.2021

6.9.2021
Zvýšený daňový bonus na dieťa platný od 1.7.2021
S účinnosťou od 1.7.2021 zavádza zákon o dani z príjmov zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku viac ako 6 rokov a menej ako 15 rokov. Daňový bonus pre uvedenú vekovú kategóriu je v hodnote 1,7-násobku základného daňového bonusu. 

Nárok na zvýšený daňový bonus má zákonný zástupca dieťaťa automaticky, a nemusí oň špeciálne žiadať. Daňový bonus vo výške 1,7-násobku predstavuje sumu 39,47 EUR/dieťa/mesiac, je platný od 1.7.2021 do 31.12.2021. Následne od 1.1.2022 sa násobok základného daňového bonusu zvyšuje na 1,85-násobok základného daňového bonusu.

Zároveň sa novelou zákona 544/2010 Z. z. platnou od 1.8.2021 zavádza možnosť zákonného zástupcu dieťaťa vo veku viac ako 6 rokov a menej ako 15 rokov uplatniť si dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“). Nárok na dotáciu na stravu nie je automatický a zákonný zástupca musí o ňu požiadať u poskytovateľa stravy v školskej jedálni čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že ani jeden zákonný zástupca si neuplatňuje zvýšený daňový bonus na dané dieťa.

Nakoľko dotácia na stravu je vo výške 1,30 EUR/deň/dieťa, zákonnému zástupcovi, ktorý spĺňa kritéria pre uplatnenie daňového bonusu je výhodnejšie uplatnenie zvýšeného daňového bonusu oproti dotácií na stravu. V prípade vzniku situácie, kedy si zákonný zástupca nebude môcť v konkrétnom mesiaci uplatniť daňový bonus (napr. strata zamestnania) môže požiadať o uplatnenie dotácie na stravu. Tu však treba upozorniť, že za mesiace, kedy bola uplatnená dotácia na stravu si zákonný zástupca nebude môcť uplatniť daňový bonus ani pri ročnom zúčtovaní dane/podaní daňového priznania za dané zdaňovacie obdobie.

Zmenu v uplatňovaní daňového bonusu (uplatnenie si dotácie na stravu) je zamestnanec povinný oznámiť svojmu zamestnávateľovi vo vyhlásení na uplatnenie NČZD a daňového bonusu, kde túto zmenu vyznačí.

Pre bližšie informácie sa na nás neváhajte obrátiť.