Zmeny v povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom

Zmeny v povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom

3.2.2021
Zmeny v povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom
S účinnosťou od 1.1.2021 dochádza k zmene v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len: „ZoÚ“) v oblasti overenia účtovnej závierky audítorom.

Prehl’ad podmienok pre overenie ÚZ audítorom

Podmienka

Limit platný od 1.1.2020

Limit platný od 1.1.2021

Celková brutto suma majetku presahujúca

200 0000 €

300 0000 €

 

Čistý obrat presahujúci

 

400 0000 €

600 0000 €

 

Priemerný prepočitaný počet zamestnancov vjednom účtovnom odbodi presahujúci

 

30

40

Povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku vzniká účtovnej jednotke, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, splnila aspoň dve z vyššie spomenutých podmienok.