Zdaňovanie stálej prevádzkarne

Zdaňovanie stálej prevádzkarne

15.6.2021
Zdaňovanie stálej prevádzkarne
Základným princípom stálej prevádzkarne je stanoviť právo jedného zo zmluvných štátov zdaňovať príjmy a zároveň zamedziť dvojitému zdaneniu. 

Zdaňovanie stálej prevádzkarne

Základným princípom stálej prevádzkarne je stanoviť právo jedného zo zmluvných štátov zdaňovať príjmy a zároveň zamedziť dvojitému zdaneniu.

Definovanie stálej prevádzkarne – zákon o dani z príjmov

Stálou prevádzkarňou sa rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, prostredníctvom ktorého daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajú úplne alebo sčasti svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

Stála prevádzkareň môže mať rôzne formy:

 • klasická, t. j. trvalé miesto (zariadenie) na podnikanie,
 • stavebná, t. j. stavenisko, miesto vykonávania stavebných alebo montážnych projektov (vznik SP uplynutím času),
 • agentská, t. j. vykonávanie činností prostredníctvom „závislého zástupcu“,
 • službová“ – nie je definované v zákone, ale v niektorých ZZDZ, napr. s ČR, Maďarskom a inými štátmi.

Predpoklady vzniku „klasickej“ stálej prevádzkarne

 1. „lokalizačný test“ – Existencia miesta alebo zariadenia na výkon činností
  • geografická stálosť miesta – miesto, z ktorého je činnosť daňovníka organizovaná, pobočka, kancelária, dielňa, pracovisko, miesto predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov
  • geografický bod nemusí byť úzko priestorovo obmedzený
 2. „časový test“ – Trvalosť (stálosť) miesta na podnikanie
  • ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane
  • ak ide o jednorazovo vykonávanú činnosť - ak doba výkonu činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (ZZDZ), článok 5 definuje stálu prevádzkareň ako

 • trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činnosti, prostredníctvom ktorého podnik úplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť
 • miesto vedenia časti podniku, pobočku, kanceláriu, továreň, dielňu a baňu, nálezisko ropy alebo plynu, lom alebo akékoľvek iné miesto ťažby prírodných zdrojov,
 • stavenisko alebo stavebný, montážny alebo inštalačný projekt a dozor s tým spojený, ak takéto stavenisko, projekt alebo dozor trvajú dlhšie ako dvanásť mesiacov,
 • poskytovanie služieb vrátane poradenských alebo riadiacich služieb podnikom jedného zmluvného štátu alebo prostredníctvom zamestnancov alebo iných pracovníkov najatých podnikom na takýto účel, ak činnosti takého charakteru trvajú na území druhého zmluvného štátu počas jedného obdobia alebo viacerých období, ktoré presiahnu v úhrne šesť mesiacov v akomkoľvek dvanásťmesačnom období

Vznik stálej prevádzkarne v prípade zmluvných štátov

Článok 7 - Zisky podnikov, zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vymedzuje, že jeden zo zmluvných štátov nemôže zdaňovať príjmy podniku druhého zmluvného štátu, pokiaľ nevykonáva svoju činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne nachádzajúcej sa v tomto druhom štáte.

Krajina, v ktorej má podnik umiestnenú svoju stálu prevádzkareň má právo zdaniť iba príjmy tejto stálej prevádzkarne dosiahnuté na území tohto štátu. Jednotlivé príjmy stálej prevádzkarne, ktoré má krajina právo zdaniť, sú definované v zákone o dani z príjmov v § 16 ods. 1 nasledovne:

 • zdroj príjmov na území Slovenskej republiky,
 • daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou,
 • príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne,
 • príjmy zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne - aplikácia zrážkovej dane

Splnením podmienok definovaných v zákone a zároveň aj v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia vzniká stálej prevádzkarni povinnosť zdaniť príjmy zo zdrojov na území druhého štátu v tomto druhom štáte.

V prípade Vášho záujmu o posúdenie vašej situácie nám kontaktujte na adrese [email protected].