Transferová dokumentácia je povinná pre mnohých daňovníkov

Transferová dokumentácia je povinná pre mnohých daňovníkov

27.8.2021
Transferová dokumentácia je povinná pre mnohých daňovníkov
Povinnosť mať vypracovanú transferovú dokumentáciu sa týka všetkých daňovníkov, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie so svojimi závislými osobami. V súčasnosti sa transferová dokumentácia riadi Usmernením MF SR č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie. 

V minulom roku uskutočnila Finančná správa viaceré daňové kontroly zamerané priamo na transferové oceňovanie. Daňový úrad kontroluje okrem obsahovej stránky dokumentácie aj skutočnosť, či daňovník upravil svoj základ dane v súlade s rozdielom, o ktorý bol jeho základ dane znížený počas roka uplatnením netrhových cien. Finančná správa dodatočne vyrubila daň vo výške 5 262 523 EUR iba z daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie, ktoré boli ukončené v roku 2020.

Povinnosť mať vypracovanú transferovú dokumentáciu sa vzťahuje na daňovníkov fyzické aj právnické osoby, ktorí uskutočňujú významné transakcie so svojimi závislými osobami. Vo výnimočných prípadoch je potrebné zdokumentovať aj nevýznamné transakcie.

Usmernenie MF SR určuje iba minimálny rozsah dokumentácie, ktorú musí mať daňovník vypracovanú o konkrétnej transakcií v závislosti od významnosti a typu transakcie. Rozsah dokumentácie, ktorý potrebuje mať daňovník vypracovaný záleží od veľkosti uskutočnenej transakcie. V minulosti bol rozsah dokumentácie stanovený na základe veľkosti daňovníka.

Transferovú dokumentáciu je daňovník povinný viesť za každé zdaňovacie obdobie osobitne. V prípade výzvy od správcu dane je povinný pripravenú dokumentáciu predložiť správcovi dane do 15 dní odo dňa doručenia výzvy od správcu dane alebo finančného riaditeľstva. Pri neplnení si povinnosti hrozí daňovníkovi pokuta až do výšky 3 000 €, a to aj opakovane.

V snahe predísť dodatočnému dorubeniu dane je potrebné mať vypracovanú podrobnú transferovú dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky náležitosti a podrobne vysvetľuje spôsob stanovenia cien medzi závislými osobami.

V prípade potreby vypracovania transferovej dokumentácia sa na nás neváhajte obrátiť. Radi Vám dokumentáciu pripravíme a poradíme Vám aj s určením správneho rozsahu.