nezaplatená DPH split payment

Rozšírenie inštitútu ručenia za nezaplatenú DPH a „split payment“

18.11.2021
nezaplatená DPH split payment
Novela zákona o DPH zavádza „domnienku“, ktorá predstavuje dodatočný dôvod, kedy odberateľovi vzniká povinnosť uhradiť za dodávateľa DPH uvedenú na faktúre.
Inštitút ručenia za daň sa po novom uplatní aj v situácii, kedy odberateľ vedel alebo mohol vedieť, že dodávateľ úplne alebo z časti neodvedie daň správcovi dane.

Táto domnienka môže nastať v situácii, keď odberateľ alebo tretia osoba uhradí faktúru za dodaný tovar alebo službu na bankový účet dodávateľa, ktorý Finančná správa neeviduje v zozname bankových účtov dodávateľa. Zoznam bankových účtov evidovaných Finančnou správou bude od 1.1.2022 denne aktualizovaný na webovej stránke Finančnej správy.

Inštitút ručenia za daň bude uplatnený v prípade, ak dodávateľ daň v lehote splatnosti nezaplatí správcovi dane. V opačnom prípade bude správca dane oprávnený požadovať túto úhradu od odberateľa.

Pre podnikateľov prináša overovanie bankových účtov ich dodávateľov zvýšenú administratívnu záťaž. Ak sa chce odberateľ vyhnúť ručeniu za daň, môže využiť tzv. „split payment“.

Osobitný spôsob úhrady dane, tzv. „split payment“

Riziko uplatnenia inštitútu ručenia za nezaplatenú daň môže odberateľ eliminovať rozdelením platby tak, že sumu DPH uhradí priamo na osobitný účet dodávateľa vedený u správcu dane. Po takomto rozdelení platby už správca dane inštitút ručenia za daň voči odberateľovi neuplatní.

Ak odberateľ zaplatí daň z dodania za dodávateľa, ktorý si v lehote splatnosti splní svoje platobné povinnosti, daň zaplatená odberateľom bude daňovým preplatkom dodávateľa.