Registrácia pre účely DPH v prípade predaja tovaru na diaľku

Registrácia pre účely DPH v prípade predaja tovaru na diaľku

5.7.2021
Registrácia pre účely DPH v prípade predaja tovaru na diaľku
Od 1.7.2021 sa výrazne menia registračné povinnosti pre osoby dodávajúce tovar nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch. 

V minulosti boli tieto dodania známe ako „zásielkový predaj“. Od 1.7.2021 je tento pojem v zákone o DPH nahradený pojmom „predaj tovaru na diaľku“.  V súvislosti s uvedenou zmenou dochádza k zmene registrácie osôb registrovaných podľa § 6 ako aj k zmene pravidiel pri uskutočňovaní uvedených dodávok. Uvedená zmena ovplyvní najmä e-shopy, ktoré dodávajú tovar do zahraničia.

Do 30.6.2021 boli osoby dodávajúce tovar nezdaniteľným osobám (tzv. B2C dodania) povinné sledovať hodnotu dodaného tovaru podľa jednotlivých krajín. Po prekročení zákonom stanovenej hodnoty dodaní bola spoločnosť dodávajúca tovar do zahraničia povinná sa zaregistrovať podľa § 6 a začať uplatňovať sadzbu DPH platnú v krajine, v ktorej sa odoslanie alebo preprava tovaru končí.

Smernica EÚ zjednocuje a zjednodušuje postup pri predaji tovaru na diaľku. Od 1.7.2021 platí rovnaký limit pre registráciu vo všetkých krajinách, a to 10 000 EUR na všetky B2C dodania do zahraničia. Po novom, pri predaji tovaru na diaľku je dodávateľ povinný sledovať prekročenie zákonom stanovenej hodnoty dodaní za všetky krajiny EÚ spoločne. Po prekročení tejto hranice má spoločnosť na výber z dvoch spôsobov registrácie.

1. Spôsob – Registrácia za platiteľa v každej krajine dodania

Tento postup pre dodávateľa znamená, že po prekročení limitu 10 000 EUR, je povinný podstúpiť registračný proces vo všetkých krajinách kam uskutočňuje dodania a začať si plniť povinnosti platiteľa v každej krajine samostatne. Z praktickej stránky to znamená podávanie daňových priznaní, kontrolných výkazov a úhradu daňovej povinnosti voči správcovi dane v každej krajine registrácie osobitne.

Nakoľko takýto postup výrazne zaťažuje dodávateľa nielen z administratívnej, ale aj finančnej stránky existuje možnosť od 1.7.2021 využiť režim OSS (One Stop Shop).

2. Spôsob – Osobitná úprava OSS

Aby mohol dodávateľ využiť osobitnú úpravu OSS, je potrebné, aby bol aspoň v jednej krajine EÚ registrovaný pre účely DPH podľa § 4, § 7 alebo § 7a.

Následne má spoločnosť možnosť zaregistrovať sa do schémy OSS a plniť si všetky svoje daňové povinnosti vyplývajúce z dodaní pre nezdaniteľné osoby do krajín EÚ u jedného správcu dane. Uvedené znamená, že daňové priznanie, kontrolný výkaz aj úhradu daňovej povinnosti vykoná iba u správcu dane v krajine registrácie OSS. Následné rozdelenie daňovej povinnosti medzi jednotlivé krajiny je už v rukách správcu dane.

V prípade, ak si daňovník zvolí tento spôsob registrácie, je povinný osobitnú úpravu využívať minimálne 2 roky. Uvedený spôsob je administratívne, a teda aj finančne, výrazne jednoduchší, nakoľko daňovník komunikuje iba s jedným správcom dane.

Daňovníci, ktorí chceli už od 1.7.2021 uplatňovať osobitnú úpravu, mali túto skutočnosť oznámiť správcovi dane v lehote od 1.4.2021 do 10.6.2021. V prípade, ak túto lehotu zmeškali, budú zatiaľ podávať priznania tak ako doposiaľ v tých členských štátoch, kde sú registrovaní.

Zdaňovacím obdobím osobitnej úpravy OSS je kalendárny štvrťrok, a teda prvýkrát sa daňové priznanie podľa tejto novej úpravy bude podávať až po ukončení 3. štvrťroku 2021, do 31. októbra. V prípade, ak daňovník nestihol podať žiadosť o registráciu do OSS v uvedenom termíne, je možné o registráciu požiadať aj spätne k 1. 7. 2021.

 

Pre bližšie informácie o využívaní osobitného režimu nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám poradíme a v prípade záujmu pomôžeme s registráciou a plnením si daňových povinností.