zamestnanec dochodca

Prepustenie zamestnanca v dôchodkovom veku

30. 9. 2021
zamestnanec dochodca
Platné od 1. 1. 2022

Od 1.1.2022 pribudne v ustanovení § 63 ods. 1 Zákonníka práce umožňujúcom zamestnávateľovi dať výpoveď zamestnancovi nové písmeno – f)  „zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a zároveň aj vek určený na nárok na starobný dôchodok“.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ ukončil pracovný pomer z dôvodu dosiahnutia 65 rokov veku za splnenia podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, patrí odstupné v závislosti od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa ku dňu ukončenia pracovného pomeru.

Odstupné sa vypláca v odlišnej výške pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou a dohodou.

  • V prípade výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume:

a) priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer trval 2-5 rokov
b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer trval 5-10 rokov
c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer trval 10-20 rokov
d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer trval najmenej 20 rokov.

  • V prípade uzatvorenia dohody o skončení pracovného pomeru z vyššie uvedeného dôvodu patrí zamestnancovi odstupné najmenej v sume:

a) priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer trval menej ako 2 roky
b) dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer trval 2-5 rokov
c) trojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer trval 5-10 rokov
d) štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ak jeho pracovný pomer trval 10-20 rokov
e) päťnásobku priemerného mesačného