Novinky a legislatívne zmeny od 1.1.2021

Novinky a legislatívne zmeny od 1.1.2021

29.12.2020
Novinky a legislatívne zmeny od 1.1.2021
Nový rok 2021 so sebou neprináša len mnoho očakávaní a predsavzatí, ale aj mnoho zmien v legislatíve. Tieto zmeny sme zhrnuli do nášho newslettra, ktorý dúfame, že Vám bude nápomocný.

Mzdové veličiny pre 2021

Minimálna mzda pre zamestnanca

 • Mesačná -  €623,00
 • Hodinová pri 40 hodinovom pracovnom týždni - €3,58

Nezdaniteľná časť na daňovníka:

 • Mesačná -  €375,95
 • Ročne v sume - €4 511,43

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela:  

 • Ročne v sume - €4 124,74

Nezdaniteľná časť – príspevky na DDS (3.pilier): 

 • Ročne v sume - 180,00

Daňový bonus:

 • Od 1.1.2021 do 30.6.2021:
  • 46,44 € na dieťa vo veku do 6 rokov
  • 23,22 € na dieťa vo veku od 6 rokov
 • Od 1.7.2021 do 31.12.2021:
  • 46,44 € na dieťa vo veku do 6 rokov
  • 39,47 € na dieťa vo veku od6 rokov do 15 rokov
  • 23,22 € na dieťa vo veku od 15 rokov

Nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť:

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť sa vypúšťa zo zákona. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť je možné poslednýkrát využiť za rok 2020.

Príplatky v roku 2021

Novelou Zákonníka práce sa od 1. januára 2021 mení filozofia určenia náhrady pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a výšky príplatkov ku mzde za soboty, nedele, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a príplatku za sviatok pre "dohodárov".

Tieto príplatky už nebudú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy (ako tomu bolo doteraz, s tým, že keď sa zvýšila minimálna mzda, príplatky sa automaticky zvýšili tiež) ale budú dané pevnými sumami.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu v roku 2021

Za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 1,79 eura.

Výnimka: U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 1,61 eura.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu v roku 2021

Za každú hodinu práce v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 3,58 eura.

Výnimka: U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 3,22 eura.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu v roku 2021

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou (viď § 98 ZP).

Za každú hodinu nočnej práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 1,43 eura.

Výnimka 1.: Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, za každú hodinu nočnej práce mu patrí popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 1,79 eura.

Výnimka 2.: U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve (ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov) dohodnúť - ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu - nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však vo výške 1,25 eura.

Pracovná pohotovosť v roku 2021

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo znamená najmenej 3,58 eura.

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 0,72 eura.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce v roku 2021

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa § 124 ZP je najmenej 0,72 eura.

Zvýšenie odmeny za prácu vo sviatok pri práci na dohodu v roku 2021

Pri práci na dohodu je za prácu vo sviatok nárok na zvýšenie odmeny najmenej o sumu 3,58 eura.

Trinásty a štrnásty plat v roku 2021 doprava do zamestnania

Trinásty plat nebude oslobodený od dane z príjmov a odvodov v roku 2021

Podľa novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinnej od 1.1.2021, trinásty plat od roku 2021 nebude oslobodený od dane z príjmov a bude v celej výške súčasťou zdaniteľného príjmu zamestnanca.

Štrnásty plat nebude oslobodený od dane z príjmov a odvodov v roku 2021

Podľa návrhu novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov účinnej od 1.1.2021, štrnásty plat od roku 2021 nebude oslobodený od dane z príjmov a bude v celej výške súčasťou zdaniteľného príjmu zamestnanca.

Doprava do zamestnania

Od 1.1.2021 platí podľa zmeneného § 5 ods. 7 písm. m) ZDP: Od dane je oslobodený nepeňažný príjem zamestnanca daný ako doprava do zamestnania, zabezpečená zamestnávateľom najviac 60 eur mesačne.

Ak nepeňažný príjem presiahne sumu 60 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie hodnota nepeňažného príjmu presahujúca 60 eur.

Ošetrovné pre rok 2021

Zmena podmienky nároku na ošetrovné od 1.4.2021

Od 1.4.2021 sa rozšíri okruh ľudí, na ktorých možno čerpať tzv. OČR. Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára:

 • nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
 • vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (dlhodobé ošetrovné)

Doba poskytovania ošetrovného sa predlžuje

Od 1.4.2021 sa predlžuje maximálna možná doba poskytovania ošetrovného z doterajších 10 kalendárnych dní na 14 kalendárnych dní.

V prípade, že potreba ošetrovania vznikne na konci marca 2021, a nárok na ošetrovné trvá k 31.03.2021 (neuplynul 10.-ty deň ošetrovania), nárok na ošetrovné pokračuje v apríli 2021 už v rozsahu max. 14 kalendárnych dní.

Dlhodobé ošetrovné

Od 1.4.2021 sa zavádza nová dávka nemocenského poistenia - dlhodobé ošetrovné. Cieľom je zabezpečenie starostlivosti o chorého príbuzného v jeho domácom prostredí. Dlhodobé ošetrovné bude poskytované poistencovi, ktorý chorého príbuzného osobne a celodenne ošetruje.

Dlhodobé ošetrovné sa môže poskytovať maximálne po dobu 90 kalendárnych dní. Pri ošetrovaní príbuzného sa môžu striedať viacerí poistenci, ktorí budú poberať ošetrovné, doba poberania ošetrovného je aj v takom prípade v úhrne 90 kalendárnych dní.

Poistenec môže prevziať ošetrovanie príbuzného od iného poistenca najskôr po uplynutí 30 dní.

Výška dlhodobého ošetrovného je 55% denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, teda rovnako, ako pri "bežnom" ošetrovnom.

Tehotenské pre rok 2021

V zákone o sociálnom poistení pribúda nová nemocenská dávka "tehotenské" s účinnosťou od 1. apríla 2021.

Kto bude mať nárok na tehotenské

Nárok na novú nemocenskú dávku tehotenské budú mať tehotné budúce mamičky, ak sú na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (ktorý je určený lekárom) nemocensky poistené alebo sú v ochrannej lehote.

Druhou podmienkou na priznanie tehotenského je získať najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (ktorý je určený lekárom).

Výška tehotenského

Výška "tehotenského" na jeden deň je 15% denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 15% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Zákonom bude určená aj minimálna výška "tehotenského" ako 10% maximálneho možného DVZ určeného podľa § 55 ods. 2 zákona. Podľa návrhu zákona sa nevylučuje súbeh čerpania "tehotenského" a iných príjmov.

Dávku vypláca Sociálna poisťovňa a zamestnávateľ ju nemusí nijako „riešiť“.

Úrazový príplatok

Od 21.11.2020 majú nárok na úrazový príplatok zdravotníci, ale i iní zamestnanci alebo dobrovoľníci, ktorí sú uznaní za PN z dôvodu ochorenia na COVID19 vzniknutého pri plnení pracovných povinností a činností pri protipandemických opatreniach.

Stravovanie zamestnancov – možná zmena od 1.3.2021

Národná rada SR v súčasnom období rokuje o návrhu novely Zákonníka práce ohľadne poskytnutia finančného príspevku ako náhrady za stravné lístky. Účinnosť navrhovanej novely má byť od 1. marca 2021.

Stravovanie zamestnancov

Od 1. marca 2021 sa rozširujú možnosti, kedy môže zamestnávateľ splniť svoju povinnosť zabezpečovať svojim zamestnancom stravovanie formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Finančný príspevok na stravovanie nie je mzdou.

Zamestnanec má právo na výber

Ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi:

 • zabezpečením stravovania formou tzv. gastrolístkov alebo
 • poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Zamestnávateľ má právo určiť zamestnancom pravidlá výberu

Na druhej strane však zamestnávateľ má právo určiť v internom predpise:

 • primeranú lehotu na výber zo strany zamestnanca
 • minimálnu dobu, počas ktorej je zamestnanec viazaný svojím výberom, najviac však 12 mesiacov
 • postup v prípade, že zamestnanec v určenej lehote neuskutoční výber.

Suma finančného príspevku na stravovanie

Ak sa časť zamestnancov stravuje vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, finančný príspevok na stravovanie je:

 • suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie tým zamestnancom, ktorí sa stravujú vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa a súčasne
 • najmenej 55 % zo sumy 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (5,10 eur), teda aktuálne najmenej 2,11 eura.

Ak sa žiaden zamestnanec nestravuje vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, finančný príspevok na stravovanie je:

 • najmenej 55 % zo sumy 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (5,10 eur), teda aktuálne najmenej 2,11 eura a súčasne
 • najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (5,10 eur), teda aktuálne najviac 2,81 eura.

*Okrem toho môže zamestnávateľ sumu finančného príspevku na stravovanie navýšiť zo zdrojov sociálneho fondu.

Finančný príspevok na stravovanie je oslobodený od odvodov a dane z príjmu.

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a szčo od októbra 2020

Od októbra 2020 sa doterajší projekt "Prvá pomoc" preklápa do inovovanej podoby pre druhú vlnu pandémie pod názvom "Prvá Pomoc Plus".

Čerpanie príspevkov podľa nového projektu je možné od 1. novembra 2020, a to prvýkrát za mesiac Október 2020. Príspevky do septembra 2020 (vrátane) je možné čerpať podľa podmienok pôvodného projektu "Prvá pomoc", ktorý bol vyhlásený začiatkom apríla 2020. Podľa nového projektu "Prvá pomoc plus" bude možné čerpať príspevky do mesiaca marec 2021 (vrátane).

* Nový projekt sa naďalej člení na 6 opatrení. Zamestnávateľom sú určené opatrenia č. 1, 3A a 3B.

Príspevky sa podľa všetkých doterajších opatrení (1 až 4B) zvyšujú:

 • pri opatrení č. 1 a č. 3A sa príspevky zvyšujú zo sumy náhrady mzdy, vyplatenej zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa, na 80% ceny práce vypočítanej zo sumy náhrady mzdy, vyplatenej zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 • najvyššia možná suma na jedného zamestnanca a jeden mesiac sa pri opatrení č. 3A zvyšuje z 880 eur na 1100 eur
 • pri opatrení č. 2, č. 3B, č. 4A a č. 4B sú sumy príspevkov o 50% vyššie oproti pôvodným sumám
 • pri opatrení č. 3B bola maximálna možná suma príspevku ohraničená sumou danou ako 80% celkovej hrubej mzdy zamestnanca, po novom je maximálna možná suma príspevku ohraničená sumou danou ako 80% celkovej ceny práce zamestnanca.
Insert Content