novela zákona o účtovníctve

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022

17. 2. 2022
novela zákona o účtovníctve
Zákon č. 456/2021 z 2. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nadobudol svoju účinnosť 1.1.2022. V nasledujúcom článku Vám prinášame stručný prehľad zmien, ktoré priniesol.

Spresnenie definície účtovnej jednotky

V nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka sa zahraničné fyzické osoby a slovenské fyzické osoby považujú za účtovnú jednotku len vtedy, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov s výnimkou tých, ktoré sa rozhodnú viesť daňovú evidenciu podľa zákona o dani z príjmov.

Zákon zároveň definuje iné osoby ako účtovné jednotky, ktorými sú fyzická osoba s trvalým pobytom v SR, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu účtovnej jednotky zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra, ktorým vznikajú vybrané povinnosti ustanovené v zákone o účtovníctve. Ide o povinnosti súvisiace s uchovávaním účtovnej dokumentácie účtovnej jednotky, ktorá zanikla alebo skončila podnikanie, resp. inú zárobkovú činnosť, povinnosť uloženia dokumentov pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra.

Elektronizácia účtovníctva

Z náležitostí účtovného dokladu sa vypúšťa podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie ako aj povinnosť uvádzať na účtovnom doklade označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje. Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva bude mať naďalej povinnosť, na výzvu daňového úradu alebo oprávneným osobám, poskytnúť pri kontrole prístup do softvéru na vedenie účtovníctva a účtovné záznamy, ktoré preukazujú označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady v účtovnej jednotke účtované.

V § 33 sa jednoznačne ustanovuje spôsob transformácie účtovného záznamu - zmena podoby účtovného záznamu z listinnej na elektronickú alebo z elektronickej podoby na listinnú. Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu toho istého účtovného záznamu len raz. Zároveň z ustanovenia vyplýva, že sa neumožňuje vykonať transformáciu účtovného záznamu, ktorý už bol predmetom transformácie (napr. v súvislosti s uchovávaním účtovnej dokumentácie účtovná jednotka nemôže uskutočniť zmenu elektronickej podoby na listinnú takého účtovného záznamu, u ktorého už vykonala transformáciu skenovaním a účtovný záznam v pôvodnej listinnej podobe už nemá k dispozícii).

Okrem zaručenej konverzie môže účtovná jednotka vykonať transformáciu účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej skenovaním.

Cieľom navrhovanej alternatívy je uskutočniť takú transformáciu, ktorej výsledkom je maximálna možná zhoda (vrátane vizuálnej) s originálom, resp. účtovným záznamom v listinnej podobe. Pri dodržaní navrhovaných požiadaviek na skenovanie, kde výstupom je sken (obrázok) uložený v súborovom formáte s rastrovou grafikou (napr. obrázok uložený vo formáte .pdf, .png, .jpg, .tiff), sa takýto elektronický účtovný záznam bude považovať za preukázateľný a nebude sa požadovať predloženie účtového záznamu v pôvodnej listinnej podobe.

Skenovaním je možné transformovať všetky druhy účtovných dokladov, ktoré sa v súčasnosti vyhotovujú väčšinou v listinnej podobe ako napríklad príjmový a výdavkový pokladničný doklad, pokladničné bločky.

Pri transformácii faktúr je podľa usmernenia FS SR umožnená transformácia listinnej faktúry na elektronickú. „Osoby povinné uchovávať faktúry si môžu zvoliť formu ich uchovávania bez ohľadu na to, ako boli faktúry poslané alebo sprístupnené. Je na zvážení týchto osôb, či budú faktúry uchovávať v elektronickej alebo papierovej forme.“.

Povinnosť auditu v neziskovej účtovnej jednotke

Spresňuje sa ustanovenie pre neziskové účtovné jednotky, kedy vzniká povinnosť auditu účtovnej závierky z dôvodu prijatia podielov zaplatenej dane. Dôležitým pre stanovenie tejto povinnosti je účtovné obdobie, v ktorom podiely zaplatenej dane prijala, so súčasným zachovaním povinnosti auditu účtovnej závierky za účtovné obdobia, kedy boli podiely použité.

Zároveň sa určuje aj obsah výročnej správy vhodný a náležitý pre neziskové účtovné jednotky. Povinnosť vypracovať výročnú správu budú mať, tak ako doposiaľ, iba tie účtovné jednotky, ktoré spĺňajú podmienky pre povinný audit. Obsah výročnej správy pre tieto účtovné jednotky je prispôsobený činnostiam, ktoré vykonávajú. Súčasťou výročnej správy je účtovná závierka a správa audítora, ktoré sa však v registri ukladajú osobitne. Nezisková organizácia sa môže rozhodnúť podľa druhov svojej činnosti či bude uvádzať prehľad podľa činností, ktorú vykonáva alebo podľa projektov. Osobitne sa vyčísľujú náklady alebo výdavky súvisiace so správou účtovnej jednotky.

Spoločnosť v kríze

Podľa § 67a až § 67i Obchodného zákonníka, ak je obchodná spoločnosť v kríze, nesmie vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje. Uvedený zákaz platí aj vtedy, ak by spoločnosť v kríze nebola, ale z dôvodu vrátenia plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje by sa do krízy dostala. Pri stanovení hrozby úpadku sa vychádza z pomeru vlastného imania a záväzkov, ak je menší ako 8:100. Na určenie pomeru pre stanovenie hrozby úpadku sa účty časového rozlíšenia nezapočítavajú do hodnoty záväzkov účtovnej jednotky.

Inventarizácia zásob

Novela zákona rozširuje možnosť inventarizácie zásob aj na mesiac nasledujúci po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, obdobne ako je to umožnené pri inom hmotnom majetku.

Nové sankcie

Rozšírenie povinnosti pre účtovné jednotky v súvislosti s transformáciou účtovných záznamov, zabezpečením vierohodnosti pôvodu a neporušenosti obsahu účtovného záznamu sa dopĺňajú § 32 a § 33 medzi ustanovenia, za ktoré je v prípade ich porušenia možné účtovnú jednotku sankcionovať.

Závažným porušením zákona o účtovníctve sa rozumie napr. nevedenie účtovníctva, nezostavenie účtovnej závierky, ako aj vykonávanie účtovných zápisov mimo účtovných kníh, vykonávanie zápisov o účtovnom prípade, ktorý nevznikol, ďalej ide o zatajovanie a nezaúčtovanie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. V takýchto prípadoch môže byť uložená sankcia vo výške od 1 000 eur do 3 000 000 eur.

Ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia účtovného dokumentu do registra a daňový úrad nemá k dispozícii účtovnú závierku, na základe ktorej by bolo možné z hodnoty majetku vyčísliť výšku sankcie, môže uložiť sankciu vo výške od 100 eur do 10 000 eur.

Osobitne sa ustanovuje sankcia za porušenie ustanovení v oblasti uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie v sume od 100 eur do 100 000 eur.

Sankcia za nesplnenie povinnosti, ktorú má posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra a za porušenie povinností súvisiacich s uchovávaním účtovnej dokumentácie fyzickou osobou je v sume od 100 eur do 100 000 eur.