Kedy vzniká povinnosť DPH registrácie

Kedy vzniká povinnosť DPH registrácie

15.6.2021
Kedy vzniká povinnosť DPH registrácie
Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH účinnou od 1.7.2021 dochádza k zmene registračných povinností u osôb vykonávajúcich dodania v tuzemsku. 

Zákon o DPH rozlišuje rôzne druhy registrácie osôb pre účely DPH. Okrem členenia na Platiteľov DPHOsoby registrované pre účely DPH rozlišuje aj Osobitné úpravy, ktoré najnovšou novelou nadobúdajú veľkú významnosť.

Za Platiteľa je považovaná každá osoba, ktorá je registrovaná podľa § 4, §4a alebo § 5, ide teda o tuzemské osoby, DPH skupiny a zahraničné osoby. Registrácií podľa § 6 sa budeme venovať v osobitnom článku, nakoľko účinnosťou novely sa mení celá jeho podstata.

Registrácia tuzemskej osoby § 4

Povinnosť registrovať sa na účely DPH majú všetky tuzemské zdaniteľné osoby, ktorých obrat za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov prekročil hranicu 49 790 EUR. Za tuzemskú osobu sa považuje subjekt, ktorý má na Slovensku sídlo, bydlisko alebo miesto podnikania (napr. stálu prevádzkareň).

Ak spĺňate uvedené podmienky, ste povinný sa registrovať za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli stanovený obrat.

Subjekt sa môže registrovať pre účely DPH aj skôr ako dosiahne stanovený obrat. V tomto prípade už ide o dobrovoľnú registráciu.

Okrem hranice obratu sú stanovené aj iné dôvody, kedy je subjekt povinný sa zaregistrovať. Ide napríklad o:

  • nadobudnutie majetku v rámci nadobudnutého podniku platiteľa
  • právny nástupca platiteľa
  • dodanie stavby, pozemku, prijatie platby, ktorými sa prekročí hranica obratu
  • platforma, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu

Registrácia DPH skupiny § 4a 

DPH skupinu tvorí viac zdaniteľných osôb usadených v tuzemsku, pričom musia byť ekonomicky, finančne a organizačne navzájom prepojené. Výhodou takejto registrácie je, že viacero osôb používa jedno IČ DPH a dodania medzi sebou nepodliehajú dani z pridanej hodnoty.

Žiadosť o registráciu je možné podať kedykoľvek počas roka, avšak správca dane vydá rozhodnutie vždy k 1.1. nasledujúceho roka. Taktiež aj zmeny v registrácií skupiny je možné vykonať iba k 1.1.

Registrácia zahraničného platiteľa § 5

Zahraničná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava je povinná podať žiadosť o registráciu na DPH ešte pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru.

Zákon zároveň uvádza v § 5 aj výnimky, kedy sa zahraničná osoba nemusí registrovať v tuzemsku pre účely DPH.

V prípade, ak zahraničná osoba nespadá pod žiadnu z výnimiek je povinná podať žiadosť Daňovému úradu Bratislava, ktorý osobu zaregistruje za platiteľa do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

V určitých prípadoch vzniká povinnosť registrácie aj pre osoby, ktoré nevykonávajú ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH (napr. rozpočtové organizácie, občianske združenia...). V takýchto prípadoch správca dane neregistruje osoby za platiteľov, ale iba za Osoby registrované pre účely DPH. Hlavný rozdiel spočíva v nemožnosti uplatniť si DPH na vstupe, keďže osoba nie je platiteľom.

Registrácia osoby nadobúdajúcej tovar z EÚ § 7

Každá zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná ako platiteľ a nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu, je povinná registrovať sa pre účely DPH skôr, ako hodnota takto nadobudnutého tovaru bez dane za kalendárny rok dosiahne sumu 14 000 €.

Pri registrácií podľa § 7 je sledovaným obdobím kalendárny rok, nie akýchkoľvek 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Daňový úrad zaregistruje osobu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

V prípade, že zdaniteľná osoba je platiteľom dane podľa § 7a, žiadosť o registráciu podľa § 7 nepodáva. Používa už pridelené identifikačné číslo pre daň, ktoré jej bolo pridelené pri registrácii podľa § 7a.

Registrácia osoby nadobúdajúcej / dodávajúcej služby z / do EÚ § 7a

Zdaniteľná osoba, ktorá prijíma alebo dodáva služby z / do iného členského štátu, ktorých miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, má povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH.

Podať žiadosť o registráciu je povinná ešte pred dodaním / prijatím služby, bez ohľadu na hodnotu dodanej / prijatej služby. Daňový úrad zaregistruje osobu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu.

Pri prijatí služby z iného členského štátu, má zdaniteľná osoba povinnosť odviesť daň z prijatej služby, ale nemá nárok na odpočítanie dane. Po skončení zdaňovacieho obdobia je osoba povinná podať daňové priznanie, kontrolný výkaz a v rovnakej lehote daň uhradiť.

Pri dodaní služby do iného členského štátu je zdaniteľná osoba povinná podať súhrnný výkaz do 25. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom služby dodala.

Ako sme už vyššie spomenuli, registrácií pre účely dodania tovaru nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch sa budeme venovať v osobitnom článku, ktorý bude zverejnený v najbližšej dobe.

Ak máte záujem aby sme posúdili Vašu situáciu, prípadne Vám pomohli s registráciou pre účely DPH neváhajte nás kontaktovať na [email protected].