Finančná správa sprístupnila saldokonto pre svojich klientov

Finančná správa sprístupnila saldokonto pre svojich klientov

10.5.2021
Finančná správa sprístupnila saldokonto pre svojich klientov
Od  15. apríla 2021 majú klienti Finančnej správy možnosť využívať nový nástroj, ktorého cieľom je posilnenie dobrovoľného plnenia si daňových povinností. 

Finančná správa pokračuje v proklientskej orientácií na daňovníkov spustením nového nástroja, saldokonta. Daňovým subjektom tým uľahčuje kontrolu stavu osobného účtu a zjednodušuje plnenie vzniknutých daňových povinností.

Prístup k údajom saldokonta majú všetky subjekty komunikujúce s Finančnou správou elektronicky.

V prípade právnických osôb má prístup automaticky pridelený používateľ s plným prístupom k službám portálu Finančnej správy (štatutárny orgán, konateľ). Okrem používateľov s plným prístupom môžu vidieť údaje zo saldokonta aj subjekty s obmedzeným prístupom (splnomocnené/poverené osoby), avšak iba v prípade ak majú vyznačené aj oprávnenie na Osobný účet. V prípade potreby je možné tento prístup dodatočne vybaviť.

V saldokonte má možnosť používateľ vidieť prehľadné zobrazenie:

  • neuhradených predpisov spolu s platobnom inštrukciou k platbe
  • nevrátených preplatkov, nevrátených nadmerných odpočtov, nepriradených platieb
  • uhradených predpisov s históriou 1 roka
  • predpisov uhradených po lehote splatnosti, 1 rok po dátume úhrady
  • predpisov preddavkov s históriou 2 rokov (aby mal daňovník možnosť si skontrolovať uhradené preddavky pred podaním daňového priznania)

Údaje z podaných daňových priznaní sa v saldokonte zobrazujú postupne, v závislosti od spracovania. Zvyšné dáta sú aktualizované na dennej báze a zodpovedajú stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu zobrazenia.

Pre bližšie informácie o využití saldokonta sa na nás neváhajte obrátiť.