Vat

Newsletter – novinky v legislatíve a aktuálne otázky v oblasti daní, účtovníctva a miezd

Vat
Naši odborníci pripravili newsletter, ktorým chceme informovať našich klientov o nedávnych legislatívnych zmenách ako sú zmeny v likvidácii spoločnosti alebo tzv. Sulíkové kilečko – balík s viac ako 100 opatreniami,  ktorých cieľom je znížiť administratívnu náročnosť. Cieľom nášho newslettra je tiež pripomenúť klientom dôležité termíny na podávanie daňových priznaní a ročného zúčtovania dane ako aj povinnosť spracovať výsledky ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne.

Ukončenie núdzového stavu na slovensku

10.06.2020 vláda schválila návrh na zrušenie núdzového stavu, ktorý sa štandardne vyhlasuje na tri mesiace. Na Slovensku teda skončil oficiálne uplynutím 13.júna.

Pozor, naďalej však trvá mimoriadna situácia, t.j. aj tzv. obdobie pandémie. Na termín ukončenia mimoriadnej situácie nadväzujú povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov ako napr. podanie daňového priznania alebo ročného zúčtovania dane.

Podanie daňového priznania počas mimoriadnej situácie

Podľa § 21 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach sa lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) posúva z 31. marca 2020 (resp. koniec tretieho mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia) na koniec nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie a zároveň v tejto lehote nastane daňovníkovi povinnosť daň z príjmov aj zaplatiť.

Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu do:

Lehota na podanie daňového priznania bude do:

konca júla

31. augusta

konca augusta

30. septembra

konca septembra

31. októbra

Vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnancom

Podľa § 24 ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach ročné zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Podľa § 24 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach, hlásenie o vyúčtovaní dane sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu do:

lehota na vykonanie RZD bude do:

lehota na doručenie dokladu o vykonanom RZD zamestnancovi a na zaslanie „Hlásenia“ bude do:

lehota na vrátenie preplatkov a vyplatenie daň. Bonusov zamestnancov bude najneskôr do:

konca júla

31. augusta

30. septembra

pri výplate mzdy za september

konca augusta

30. septembra

31. októbra

pri výplate mzdy za október

konca septembra

31. októbra

30. novembra

pri výplate mzdy za november

Zmeny pri vysielaní zamestnancov

Všeobecne je platné, že ak je zamestnanec vyslaný do členského štátu EÚ, vzťahuje sa naň právny poriadok toho štátu, do ktorého je vyslaný. K 30. júlu 2020 dôjde k zmene zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. (ďalej len „Zákonník práce“) pri vysielaní zamestnancov z členských štátov EÚ na územie SR.

Od 30.07.2020 sa pracovnoprávne vzťahy zamestnanca vyslaného z iného štátu EÚ na územie SR budú riadiť ustanoveniami Zákonníka práce. Prvou z pridaných podmienok je, že zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť svojmu vyslanému zamestnancovi ubytovanie podľa podmienok a pravidiel platných na území SR. Druhou pridanou podmienkou sú náhrady pri pracovnej ceste – podľa slovenského zákona o cestovných náhradách (náhrada cestovných výdavkov, náhrada výdavkov za ubytovanie pri pracovnej ceste a stravné).

Likvidácia firmy

Likvidácia firmy a jej proces bude od 1. októbra 2020 dlhší, komplikovanejší a finančne náročnejší.

Spoločnosti budú povinné zaplatiť okrem preddavku za likvidáciu, ktorý je vo výške 1 500€ aj odmenu za ďalšie úkony likvidátora a vypracovanie dokumentácie. Menšie spoločnosti pravdepodobne nezvládnu financovať takýto nákladný proces.

Preto ak plánujete ukončiť podnikanie, vstup do likvidácie neodkladajte. Tie likvidácie, ktorých sa likvidátor zapíše do obchodného registra do 30. 09. 2020 budú dokončené ešte podľa doteraz platnej právnej úpravy.

Zmeny v pandemickej pn a pandemickej očr

Zamestnancom, ktorým vznikne dočasná práceneschopnosť z dôvodu nariadení karanténneho opatrenia napríklad deň pred skončením mimoriadnej situácie, vznikne nárok na nemocenské vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu, ktoré bude vyplácané sociálnou poisťovňou. V rovnakej výške sa bude nemocenské vyplácať aj v prípade, kedy bude táto dočasná práceneschopnosť plynulo pokračovať aj po skončení mimoriadnej situácie.

Nárok na pandemickú OČR sa od 1. júla 2020 mení.

Rodičom školopovinných detí zaniká nárok na pandemickú OČR k 30.06.2020 z dôvodu školských prázdnin.  U školopovinných detí však môže pandemickú OČR poberať rodič v prípade, ak dieťa ochorie a je potreba celodenného a osobného ošetrovania, ktorú potvrdí pediater.

V prípade deti predškolského veku (jasle, škôlky) je situácia odlišná, pretože v letných mesiacoch sú tieto zariadenia zatvorené iba na základe rozhodnutia zriaďovateľa. Nárok na pandemickú OČR teda majú rodičia, ktorých detí takéto zariadenia v mimoriadnej situácii nenavštevujú, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, strach z ohrozenia COVID-19) nie je dôležitý.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

V priebehu nasledujúcich mesiacov začnú prichádzať zamestnávateľom výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej len „RZZP“), ktoré vykonávajú zdravotné poisťovne.  Lehota na vykonanie RZZP za rok 2019 sa oproti predchádzajúcim obdobiam posúva z dôvodu pandémie COVID‑19, a to na 31. október 2020.

Oznámenie o vykonaní RZZP za rok 2019 dostane každý zamestnávateľ do svojej elektronickej schránky. Je nutné, aby toto oznámenie doručil svojmu spracovateľovi miezd.

Doklad od poisťovne bude obsahovať prístupové heslá, ktoré sú potrebné aj pre elektronický prístup na detaily zúčtovania, ktoré musia byť prenesené do spracovania miezd.

Poisťovňa je povinná vrátiť preplatok na zdravotnom poistení  do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska.

Vzniknutý nedoplatok na zdravotnom poistení je splatný do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu.

Sulíkove kilečko

Parlament schválil balík s viac ako 100 opatreniami pod názvom „Lex korona“. Je to najvýznamnejšia pomoc pre podnikateľov od roku 2014, kedy sa zaviedla daňová reforma.

My sme vybrali z týchto opatrení tie, ktoré sa priamo dotýkajú miezd, účtovníctva a daní:

 1. Predĺži sa minimálna lehota na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly z dnešných 15 na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.
 2. Zvýšia sa parametre pre povinný audit: obrat (zo 4 mil. EUR na 8 mil. EUR), počet zamestnancov (z 30 na 50) a majetok (z 2 mil. EUR na 4 mil. EUR), zavedie sa kalendár.
 3. Umožní sa v lehote 5 dní, bez uloženia sankcie, dodatočné splnenie povinnosti predložiť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac.
 4. Zavedie sa povinnosť finančnej správy oznamovať daňovníkom fyzickým osobám výšku preddavku na daň z príjmu.
 5. Ruší sa bankový odvod, ktorý je v súčasnosti vo výške 0,4 %. Podľa návrhu zákona sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.
 6. Zvýši sa lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia pre zamestnancov, ktorý po skončení pracovného pomeru nežiadajú o starobný dôchodok, z 8 dní na 30 dní od skončenia pracovného pomeru.
 7. Zruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať vznik materskej dovolenky u zamestnanca Sociálnej poisťovni, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky sociálnej poisťovni.
 8. Zakáže sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty podľa zákona o sociálnom poistení.
 9. Nebude sa sankcionovať nesplnenie povinnosti zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesto ÚPSVaR.
 10. Upravia sa povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pre prácu z domu (tzv. home office) v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 11. Upravia sa podmienky pri dočasnom prideľovaní zamestnancov medzi dcérskymi a materskými spoločnosťami
 12. Zabezpečí sa zrušenie duplicitného nahlasovania tých istých údajov zdravotným poisťovniam, ktoré nahlasuje zamestnávateľ aj sociálna poisťovňa (napr.: ak zamestnanec čerpá nemocenské dávky).
 13. Zruší sa povinnosť s.r.o., ktorá nemá povinnosť auditu, predkladať pri zvyšovaní základného imania obchodnému súdu audit spoločnosti.
 14. Zavedie sa, aby zákony, ktoré upravujú dane a odvody, boli novelizované s účinnosťou k 1.1.
 15. Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na určitú dobu z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu by bolo možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.

Tieto opatrenia boli navrhnuté a niektoré z nich prijaté s rôznym dátumom účinnosti.

Pôvodne bola súčasťou týchto návrhov aj zmena v otázkach stravných lístkov a ich zavedenie možnosti nahradiť stravné lístky finančnou náhradou. Táto problematika bola odložená na jeseň, kedy je naplánované predloženie  aj druhého balíčka opatrení.