danovy bonus 2021

Daňový bonus 2021

4. 10. 2021
danovy bonus 2021
Od 1.8.2021 do 31.12.2021 je daňový bonus
  • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
  • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR), tzv. obedy zadarmo
  • 23,22 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, ak sa na dieťa poskytuje dotácia "obedy zadarmo„
  • 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Ak aspoň jeden z rodičov má nárok na daňový bonus na dieťa, rodič sa môže rozhodnúť

  • či si uplatní zvýšený daňový bonus na dieťa 39,47 eur (od 1.8.2021 do 31.12.2021), respektíve 43,60 eur (od 1.1.2022 do 31.12.2022), a tým pádom nebude mať nárok na dotáciu "obedy zadarmo",
  • alebo si uplatní nárok na dotáciu „obedy zadarmo“, ale automaticky stráca nárok na daňový bonus v akejkoľvek výške.

V takomto prípade budú mať rodičia dilemu, čo je výhodnejšie - zvýšený daňový bonus alebo dotácia. Po matematickom prepočte odporúčame rodičom zostať pri poberaní daňového bonusu, ktorý je výhodnejší ako poberanie dotácie „obedy zadarmo“. Táto dotácia bola skôr myslená pre rodičov, ktorí nemôžu z akéhokoľvek iného dôvodu poberať daňový bonus.

Škola bude žiadať o dotáciu na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že vôbec nepoberajú daňový bonus na dieťa.