Dane na Slovensku

Dane na Slovensku

9.2.2021
Dane na Slovensku
Čo potrebujú vedieť zahraniční investori?

Hlavné výzvy

Medzinárodné zdaňovanie

Oznamovacie povinnosti v súlade s DAC 6

Smernica 2018 / 822 (DAC 6) bola v plnom rozsahu implementovaná do slovenského zákona o medzinárodnej výmene informácií pre daňové účely. Prvé lehoty na podanie oznámení o cezhraničných transakciách sa posunuli do 31. januára 2021 (pôvodný termín bol 31. júla 2020) a 28. februára 2021 (pôvodný termín bol 31. augusta 2020).

Tuzemské zdaňovanie

Daňovník nespolupracujúceho štátu

Zoznam nespolupracujúcich štátov sa bude po novom definovať ako negatívne vymedzenie krajín, sktorými má Slovensko podpísané medzinárodné zmluvy ozamedzení dvojitého zdanenia, tzv. biely zoznam. Štáty, ktoré spĺňajú jednu z týchto stanovených podmienok, budú z tohto zoznamu vyradené: sú na zozname nespolupracujúcich jurisdikcií EÚ v daňových záležitostiach, neuplatňujú daň z príjmu právnických osôb alebo uplatňujú nulovú sadzbu dane z príjmu právnických osôb. Ak nie je možné uplatniť Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, na daňových poplatníkov týchto štátov sa uplatní sadzba 35%.

Tuzemské zdaňovanie

Zmena a doplnenie zákona o dani z príjmu

Implementácia ATAD 2, čl. 9a Smernice Rady (EÚ) 2017/952 – Reverzné hybridné subjekty boli implementované do slovenských daňových zákonov (s účinnosťou od 1. januára 2022). Úprava reverzného hybridného subjektu v podmienkach slovenskej daňovej legislatívy spočívav tom, že výnosy pripadajúce na zahraničných (nerezidentných) spoločníkov spĺňajúcich kritérium 50 % a vyššieho podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach vo vzťahu k transparentným spoločnostiam, by boli zdaňované na úrovni tejto transparentnej spoločnosti (právnickej osoby), ak by tieto príjmy (výnosy) nerezidenta neboli zdanené v žiadnom inom štáte. Príjemca zdaniteľného príjmu, ktorý spĺňa podmienku reverzného hybridného subjektu, bude musieť túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.

 

 

 

 

Kontaktná osoba

Zuzana Sidorova Tax Manager
Zuzana Sidorová
Tax Manager
Crowe Advartis Tax, k.s.