crowe coronavirus summary

Vplyv koronavírusu na obchodné operácie na Slovensku

20.3.2020
crowe coronavirus summary
Celosvetová pandémia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID – 19 sa v súčasnosti dotýka prakticky celej Európy a Slovenská republika nie je výnimkou. 

Opatrenia prijaté štátom k obmedzeniu šírenia koronavírusu majúa budú mať dopad na podnikateľskú činnosť všetkých podnikateľov, a preto si Vám dovoľujeme zaslať krátky prehľad možností postupu pri niektorých situáciách.

  • Obmedzenie prevádzky z pohľadu pracovného práva
  • Karanténa zamestnancov z pohľadu pracovného práva
  • Pracovnoprávne možnosti riešenia
  • Sociálne zabezpečenie zamestnancov
  • Prekážky pri plnení záväzkov
  • Podpora štátu

Obmedzenie prevádzky z pohľadu pracovného práva

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú v zmysle Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia oprávnenie prijal! opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Na základe pokynu ústredného krízového štábu Slovenskej republiky pristúpil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k prijatiu viacerých takýchto opatrení, pričom niektorými priamo obmedzuje podnikanie niektorých subjektov. Ide najmä o obmedzenie prevádzky maloobchodných predajní, reštaurácií, cukrárni a športových zariadení.

Opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú priebežne oznamované v médiách a sú tiež priebežne zverejňované na webovom sídle úradu: http://www.uvzsr.sk/.
Ak sa na Vás vzťahuje niektoré z prijatých opatrení a v ich dôsledku ste povinný uzatvoriť svoju prevádzku a nedokážete preto svojim zamestnancom prideliť žiadnu prácu, tak Vám dávame do pozornosti, že z pohľadu Zákonníka práce ide o tzv. „prekážku na strane zamestnávateľa".

Pri vzniku prekážky na strane zamestnávateľa pritom zamestnancom prináleží náhrada mzdy až do výšky ich priemerného zárobku.

Karanténa zamestnancov z pohľadu pracovného práva

Súčasnásituácia, kedy štát nariaďuje obmedzenia na zamedzenie šírenia koronavírusu má za následok, že zamestnanci sa môžu dostať do karantény a nebudú tak môcť pracovať.

Dokarantény sa môže zamestnanec dostať sám tým, že sa prihlási lekárovi z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID 19 prípadne sa naňho môže vzťahovať povinnosť byť izolovaný z dôvodu návratu do zahraničia.

Zamestnávatelia ale nemusia čakať na aktivitu zamestnanca a môžu postupovať v súlade so Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý im ukladá povinnosť uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

Vrámci tohto oprávnenia môže v závislosti od konkrétneho prípadu nariadiť zamestnancovi rôzne opatrenia na zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia ostatných zamestnancov.

Pri zamestnancoch, ktorý sa vrátili z oblastí zasiahnutých koronavírusom alebo vykazujúcim príznaky ochorenia COVID 19 prípadne žijúcimi v domácnosti s osobami nakazenými koronavírusom je namieste aby zamestnanca požiadal o podrobenie sa lekárskemu vyšetreniu a následnej karanténe.

Zamestnanec by mal v zmysle Zákonníka práce tento pokyn zamestnávateľa uposlúchnuť, inak by mohol konať v rozpore so Zákonníkom práce a prípadne aj Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Z pohľadu pracovného práva je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo pri zatvorení prevádzky na základe opatrenia orgánu verejnej moci ide prekážku na strane zamestnávateľa, za ktorú patri zamestnancovi náhrada mzdy, tak karanténa zamestnanca znamená prekážku tzv dôležitú osobnú prekážku v práci zamestnanca, pri ktorej zamestnancovi náhrada mzdy nepatrí (zamestnancovi ale môže patriť náhrada príjmu podľa zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti).

Pracovnoprávne možnosti riešenia

Zamestnávateľ môže obmedzenie prevádzky alebo nedostatok práce a s tým spojenú povinnosť platenia náhrady mzdy zamestnanca riešiť viacerými spôsobmi.

Zákonník práce dáva k dispozícii nasledujúce nástroje:

  1. Práca z domu - Ak je to s ohľadom na povahu práce možné, tak môže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť prácu z domu. Podmienkou pre nariadenie práce z domu je dohodnutá možnosť práce z domu v pracovnej zmluve, ak takáto možnosť dohodnutá nie je potrebné sa so zamestnancom na práci z domu písomne dohodnúť, a to aspoň prostredníctvom e mailovej komunikácie a ideálne dodatkom k pracovnej zmluve. V týchto nedochádza k výpadku práce a zamestnávateľ aj naďalej platí zamestnancovi mzdu za prácu z domu.
  2. Zmena rozvrhu práce Zamestnávateľ môže jednostranne upraviť rozvrh zmien zamestnancov tak, aby ich prípadné zmeny nepripadali na čas, kedy trvá prípadné obmedzenie prevádzky podniku. Túto zmenu je ale povinný oznámiť týždeň vopred. V týchto prípadoch nedochádza k výpadku práce a zamestnávateľ aj naďalej platí zamestnancovi mzdu za počas zmeny odpracovanej v súlade s upraveným rozvrhom práce.
  3. Čerpanie dovolenky Zamestnávateľ môže zamestnancovi jednostranne nariadiť čerpanie dovolenky, ak mu to oznámi aspoň 14 dní vopred, Zákonník práce pritom umožňuje aj tzv hromadné dovolenky, ktoré môže zamestnávateľ nariadiť až na 2 týždne (mimoriadne 3 týždne) Dovolenku skôr ako 14 dní vopred nie je možné nariadiť a na jej prípadnom čerpaní je potrebné sa so zamestnancom dohodnúť. V týchto prípadoch dochádza k výpadku práce a zamestnancovi sa poskytuje náhrada mzdy, avšak deje sa tak výmenou za dni dovolenky zamestnanca.
  4. Dôležité osobné prekážky na strane zamestnanca. V prípade vzniku dôležitej osobnej prekážky v práci na strane zamestnanca nemôže zamestnanec nastúpiť na pracovnú zmenu Okrem karantény a prípadného ochorenia zamestnanca môže byť dôležitou osobnou prekážkou na strane zamestnanca napríklad o starostlivosť o dieťa do 10 rokov alebo starostlivosť o chorého člena rodiny. V týchto prípadoch zamestnanec nemôže pracovať, pričom náhrada mzdy mu prináleží iba v niektorých prípadoch Dôležitá osobná prekážka na strane zamestnanca môže mať prednosť pred prekážkou v práci na strane zamestnávateľa.

Sociálne zabezpečenie zamestnancov

V prípade, že sa zamestnanec dostane z dôvodu ochorenia alebo podozrenia na ochorenie COVID 19 do karantény, tak mu môže vzniknúť nárok na dávky nemocenského poistenia V súvislosti s práceneschopnosťou týchto zamestnancov bol prijatí osobitný postup pri uplatňovaní tohto nároku, ktorý umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi splniť administratívne požiadavky spojené s potvrdením o dočasnej práce neschopnosti aj na diaľku.

Ak zamestnanec nenastúpi do práce z dôvodu, že sa stará o dieťa do 10 rokov, môže si uplatniť tzv ošetrovné, ktoré je dávkou nemocenského poistenia V súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu bol prijatí osobný postup uplatnenia si nároku na ošetrovné, ktorý umožňuje jeho telefonické vybavenie.

Viac o spomínanom osobitnom postupe vybavenia ošetrovného a uplatnenia dávky nemocenského poistenia je možné sa dozvedieť na webovom sídle Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie media/aktuality/koronavirus pracovne pravo pn osetrovne.html

Prekážky pri plnení záväzkov

Obmedzenia uložené opatreniami na ochranu verejného zdravia, ochorenia zamestnancov a ich karanténa môžu mať za následok, že Vaša spoločnosť nebude schopná dodržať svoje zmluvné záväzky voči obchodným partnerom, ako napríklad záväzok dodávať tovar a služby v dohodnutých dodacích lehotách.

Sneschopnosťou plnenia zmluvných záväzkov sa pritom môže spájať množstvo právnych následkov, ako povinnosť nahradiť vzniknutú škodu alebo zaplatiť úroky z omeškania.

Koronavírus ako vyššia moc

Vyššia moc je udalosť, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvrátiteľná. Ide napríklad o živelné udalosti ako blesky, povodeň alebo o prírodné zákonitosti ako je zosuv pôdy Vzhľadom na uvedené môže byť pandémia koronavírusu udalosťou považovanou za vyššiu moc.

Pandémia koronavírusu by mohla byť považovaná za vyššiu moc napríklad v prípade, že by nebolo možné splniť záväzok napríklad z dôvodu nedostatku práceschopných zamestnancov zapríčineného ich karanténou.

Upozorňujeme, že v prípade prevzatia nového záväzku za súčasnej situácie, napr uzatvorenie novej zmluvy o dielo, by s prihliadnutím na možnú predvídateľnosť práceneschopnosti zamestnancov by pravdepodobne nebolo možné považovať súčasnú pandémiu koronavírusu za vyššiu moc.

V zmysle Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka môže vyššia moc zbavovať povinnosti nahradiť škodu spôsobenú týmto porušením Na zbavenie sa tejto povinnosti je ale nevyhnutné preukázať, že povinnosť skutočne nebola splnená v dôsledku vyššej moci.

Dávame do pozornosti, že Obchodný zákonník na rozdiel od Občianskeho zákonníka neumožňuje aby sa spoločnosť zbavila svojej zodpovednosti za omeškanie spôsobené vyššou mocou, pokiaľ sa na tom strany nedohodli.

Na zamedzenie prípadnej zodpovednosti za omeškanie s plnením obchodnoprávneho záväzku v dôsledku pandémiu koronavírusu, je preto vhodné uzatvoriť s obchodným partnerom osobitnú dohodu alebo dodatok k zmluve.

Koronavírus ako dôvod dodatočnej nemožnosti plnenia záväzku

Ak sa záväzok stane nesplniteľným, tak v zmysle Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka zanikne.

V zmysle Občianskeho zákonníka ale platí, že plnenie nie je nemožné, najmä ak ho možno uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase a Obchodný zákonník k tomu pridáva aj možnosť splnenia pomocou inej osoby.

Vzhľadom na uvedené by súčasná pandémia koronavírusu mohla predstavovať dôvod pre dodatočnú nemožnosť plnenia iba veľmi výnimočne.

Koronavírus ako podstatná zmena okolností

Ak by s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu spôsobila súčasná pandémia koronavírusu podstatnú zmenu okolností, mohlo by to mať za istých okolností vplyv na niektoré zmluvy o budúcich zmluvách.

V zmysle Občianskeho zákonníka platí, že záväzok uzatvoriť budúcu zmluvu zaniká, pokiaľ sa okolnosti, z ktorých strany vychádzali pri uzatvorení zmluvy o budúcej zmluvy, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela.

Podobne upravuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu budúcej zmluvy aj Obchodný zákonník, ktorý ale od zaviazanej strany vyžaduje aj oznámenie zmeny okolností protistrane bez zbytočného odkladu.

Oba zákonníky ale zhodne vyžadujú, aby bola zmena okolností skutočne podstatná a aby k nej došlo po uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve Vzhľadom na rozdielnosť okolností, za ktorých sa každá zmluva uzatvára, je potrebné každý prípad posudzovať osobitne a prihliadať na jeho konkrétne okolností a špecifiká.

Podpora štátu

Štát vyhlásil, že plánuje prijať opatrenia na zmiernenie ekonomických dopadov súčasnej pandémie koronavírusu V súčasnosti ale nie sú známe podrobnosti o povahe týchto opatrení.