CORONAVIRUS: príspevok pre zamestnancov a SZČO

Coronavirus: príspevok pre zamestnancov a SZČO

14.4.2020
CORONAVIRUS: príspevok pre zamestnancov a SZČO
V predošlých newsletteroch sme Vás informovali o plánovaných ekonomických opatreniach zameraných na pomoc zamestnávateľom, firmám a SZČO, ktorých hlavným cieľom má byť zníženie negatívnych dopadov korona krízy na ekonomiku Slovenskej republiky. V predloženom newsletteri si vám dovoľujeme priblížiť bližšiu špecifikáciu jedného z týchto ekonomických opatrení - príspevku, ktorý štát poskytne zamestnancom a SZČO v závislosti od poklesu tržieb príslušnej firmy.

Podmienky udelenia príspevku

SZČO, ktoré nie sú zamestnávateľmi a povinne zatvorili prevádzky alebo obmedzili svoju činnosť a zamestnávatelia a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu od 08.04.2020 od 12:00 hod požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „príspevok“).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojom webovom sídle: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html zverejnilo bližšie informácie o poskytovaní príspevku (dávame do pozornosti, že sa nejedná o oficiálny dokument vydaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR).

V zmysle zverejnených informácií nie je nami popísaný príspevok určený pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť. Títo totiž môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 eur, a to už od 6.4.2020 od: 12:00 hod.

Zamestnávatelia, vrátane SZČO so zamestnancami, ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť a poklesli im tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca. Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. Podmienkou by malo byť udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia. Aktuálne absentuje presné určenie doby, počas ktorej je takéto pracovné miesto potrebné udržať, neoficiálne by malo ísť o 2 mesiace. Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (prekážky je potrebné posudzovať podľa §142 Zákonníka práce).

Okrem vyššie uvedeného môžu samotné SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.

Výpočet poklesu tržieb

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb, a to:

 1. porovnanie tržby za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. prevykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019), alebo
 2. porovnanie priemeru tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019, alebo
 3. porovnanie tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 01.02.2020.
Výška príspevku (podľa poklesu tržieb)

Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa určí podľa poklesu tržieb.

pokles tržieb (kategórie)

marec 2020

menej ako 10%

0,-eur

10 %, - 19,99%

90,- eur

20 %, - 29,99%

150,- eur

30 %, - 39,99%

210,- eur

40 a viac %

270,- eur

 

pokles tržieb (kategórie)

apríl 2020

menej ako 20%

0,- eur

≥ 20 %, od 20,00-39,99%

180,- eur

≥ 40 %, od 40,00-59,99%

300,- eur

≥ 60 %, od 60,00-79,99%

420,- eur

≥ 80 %, od 80% a viac

540,- eur

Dátum pre poskytnutie príspevku

 Príspevok sa poskytuje od 13.03.2020 - odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Podrobné inštrukcie pre podanie žiadosti sú dostupné na webovej stránke: www.pomahameludom.sk a https://www.neprepustaj.sk/. ŽIADOSTI BUDE MOŽNÉ PODÁVAŤ OD 08.04.2020 OD 12:00 HOD.

UPOZORŇUJEME

Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Všeobecné podmienky pre udelenie príspevku

Vzhľadom k tomu, že príspevok patrí medzi aktívne opatrenia na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), nižšie uvádzame všeobecné podmienky, ktoré musia byť splnené súčasne s vyššie uvedenými osobitnými podmienkami pre udelenie príspevku.

Príspevok sa v zmysle §54 ods. 1 písm. e) Zákona považuje za aktívne opatrenie na trhu práce. Patrí k projektom na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad.

Všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku upravuje Zákon v §70 ods. 7 a ods. 9 nasledovne:

 • Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa Zákona žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je, že:
  1. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu (zákon o dani z príjmu),
  2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
  4. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
  5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe, alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu (štvrtá časť, tretia hlava zákona o konkurze),
  6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
  7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.
  8. Ak ide o poskytnutie príspevku podľa §54 ods. 1 písm. e) Zákona (a teda aj príspevku v zmysle prijatých ekonomických opatrení), splnenie podmienok podľa predchádzajúceho bodu sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, ak nie je preukázaný opak. Ak úrad dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky podľa predchádzajúceho bodu, žiadateľ je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok. Uvedené platí aj pre žiadosti o udelenie príspevku v rámci prijatých ekonomických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Dávame do pozornosti, že v zmysle §72am Zákona sa u zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) Zákona (a teda aj príspevku v zmysle prijatých ekonomických opatrení) a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, sa do 31.12.2020 povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

Bližšie informácie, ako napríklad náležitosti čestného vyhlásenia alebo zoznamu zamestnancov pre uplatnenie príspevku, sú dostupné napríklad na webovej stránke: https://www.podnikajte.sk/financie-na-podnikanie/prispevok-pre-podnikatelov-koronavirus. Upozorňujeme však, že nejde o oficiálne informácie.