CORONAVIRUS: ekonomické opatrenia

Coronavirus: ekonomické opatrenia

2.4.2020
CORONAVIRUS: ekonomické opatrenia
V nadväznosti na zmeny a doplnenia doposiaľ prijatých opatrení, ako aj vzhľadom na plánované prijatie nových opatrení si Vám dovoľujeme priblížiť ich stručnú sumarizáciu. V prípade plánovaných ekonomických opatrení si dovoľujeme upozorniť na predbežný informačný charakter nižšie uvedených informácií. Finálne znenia ekonomických opatrení vrátane jednotlivých podmienok ich aplikácie v praxi sú predmetom rokovaní, ktoré sa majú uskutočniť v najbližších dňoch.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijal nové opatrenie pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020 s účinnosťou od 30. marca 2020, ktorým sa od 6:00 hod. do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem:

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre     dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely – pondelok až sobota v čase od 9:00 do     12:00 musí byť umožnený vstup do týchto prevádzok len osobám starším ako 65 rokov;
 • predajní drogérie - pondelok až sobota v čase od 9:00 do 12:00 musí byť umožnený vstup do týchto     prevádzok len osobám starším ako 65 rokov;
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík;
 • predajní novín a tlačovín;
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií;
 • prevádzok telekomunikačných operátorov;
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením (bez prítomnosti verejnosti);
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb a leasingových služieb;
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb;
 • práčovní a čistiarní odevov;
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív;
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória;
 • autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb;
 • služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly;
 • servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky;
 • taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru;
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov;
 • prevádzok kľúčových služieb;
 • zberných dvorov;
 • predajní metrového textilu a galantérie;
 • predajní a servisov bicyklov;
 • prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2;
 • prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

Povolené otvorenie vyššie uvedených prevádzok je však podmienené dodržiavaním nasledovných opatrení, a to:
 • limit na počet zákazníkov v priestoroch prevádzok - v jednom čase sa v obchode môže nachádzať iba jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy prevádzky;
 • vstup a pobyt v prevádzke je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (šál, rúško, šatka a pod.);
 • pri vstupe do prevádzky musí byť zabezpečená buď dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice;
 • v radách musí byť medzi zákazníkmi dodržaný odstup minimálne 2 metre;
 • na každom vstupe do prevádzky musí byť vyvesený oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.

Zmena a doplnenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 24.03.2020

Doplnením a zmenou opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/2733/2020 (doplnenie č. OLP/2778/2020 zo dňa 28.03.2020), prišlo k udeleniu výnimky pre veterinárne ambulancie a nižšie uvedené pohotovostné lekárne, ktoré môžu zostať každú nedeľu v mesiaci otvorené. Nižšie uvedené prevádzky musia naďalej zostať každú nedeľu v mesiaci uzatvorené, a to:

 • predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely;
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok (netýka sa verejných lekární uvedených v rozpise organizácie poskytovania lekárskej pohotovostnej služby; verejných lekární a nemocničných lekární s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej     pohotovostnej služby; nemocničných lekární);
 • predajne drogérie;
 • predajne novín a tlačovín;
 • predajne s krmivom pre zvieratá.

Opätovne upozorňujeme, že prevádzkovateľom zatvorených predajní sa od 25.03.2020 do odvolania nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (t.j. sanitárny deň).

Ekonomické opatrenia


V snahe predísť a znížiť negatívne dopady korona krízy na ekonomiku Slovenskej republiky by mali byť v najbližších dňoch prijaté viaceré opatrenia zamerané na pomoc zamestnancom, firmám a SZČO. Ich presný obsah a podmienky pre ich udelenie zatiaľ nie sú v celom rozsahu známe a sú predmetom nadchádzajúcich rokovaní vlády a prijímacích procesov Národnej rady Slovenskej republiky.
Nižšie uvádzame prehľad predstavených navrhovaných ekonomických opatrení spolu s doposiaľ dostupnými informáciami:
 1. Firmám, ktorých prevádzky sú v dôsledku vyššie uvedeného opatrenia povinne uzatvorené, štát preplatí 80 % hrubej mzdy zamestnanca. Táto suma by mala zahŕňať aj daň a odvody za príslušného zamestnanca, pričom preplatenie 80 % bude počítané z hrubej mzdy najviac do výšky 1.100,- EUR. Pomoc bude poskytnutá maximálne do výšky 200.000,- EUR na firmu.

  Podmienkou pre preplatenie platu zamestnanca by malo byť, že takýto zamestnanec nesmie byť vo výpovednej lehote. Zároveň by nemal byť takýto zamestnanec počas 6 mesiacov odo dňa ukončenia preplácania platu prepustený.

 2. Štát poskytne zamestnancom a SZČO príspevky v závislosti od poklesu tržieb príslušnej firmy, pričom sa bude posudzovať rozsah poklesu tržieb podľa nasledovnej schémy (spolu maximálne do sumy 800.000,- EUR ročne):

  • pokles tržieb o viac ako 20 % = príspevok 180,- EUR;
  • pokles tržieb o viac ako 40 % = príspevok 300,- EUR;
  • pokles tržieb o viac ako 60 % = príspevok 420,- EUR;
  • pokles tržieb o viac ako 80 % = príspevok 540,- EUR.

  V prípade mesiaca marec, počas ktorého prišlo k zavedeniu vyššie uvedeného opatrenia, sa bude prepočet poklesu tržieb posudzovať alikvotne odo dňa účinnosti opatrenia.

  Pre výpočet poklesu tržieb bude smerodajný údaj o tržbách v rovnakom období počas minulého roka. Proces by mali z administratívneho hľadiska zastrešovať príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

 3. Bankové záruky, ktoré poskytne štát vo výške 500 miliónov EUR mesačne. Detaily zatiaľ nie sú známe.

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky zároveň oznámilo plánovanú spoluprácu so spoločnosťou Slovak Investment Holding pod názvom „SIH antikorona záruka“, ktorá je zameraná na pomoc živnostníkom a malým a stredným podnikom formou poskytnutia zvýhodnených úverov komerčnými bankami. Rokovania ohľadom zavedenia „SIH antikorona záruk“ do praxe sú naplánované na apríl 2020.

 4. Počas celej doby, čo je zamestnanec v karanténe alebo rodič na OČR im štát uhradí 55 % z ich hrubej mzdy. Uvedené opatrenie sme priblížili v predchádzajúcom newsletteri.

 5. Pri poklese tržieb o viac ako 40 % odklad platby odvodov za zamestnávateľa. Detaily zatiaľ nie sú známe.

 6. Pri poklese tržieb o viac ako 40 % odklad preddavkov dane z príjmu.

  Uvedené opatrenie by sa malo týkať všetkých daňovníkov, ktorým v príslušnom mesiaci/štvrťroku klesnú tržby o viac ako 40 % v porovnaní s totožným mesiacom/štvrťrokom v minulom roku (porovnanie tržieb si musí urobiť každý daňovník samostatne).

  Pred samotným požiadaním o odklad platieb je potrebné elektronicky doložiť správcovi dane čestné vyhlásenie o poklese tržieb, v dôsledku ktorého nebude daňovník platiť preddavky na daň z príjmu za daný mesiac/štvrťrok.

  Upozorňujeme, že samostatné čestné vyhlásenie je potrebné doložiť za každý mesiac/štvrťrok, za ktorý majú byť platby odložené, t.j. nestačí doložiť jedno čestné vyhlásenie, v ktorom budú zhrnuté viaceré mesiace/štvrťroky.

  V prípade úspešného odkladu platieb za preddavky dane z príjmu bude daňovník takto odložené platby povinný uhradiť (dorovnať) do 31.03.2021, a to v daňovom priznaní za rok 2020.

 7. Možnosť započítať si doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014 vrátane.

  Uvedené opatrenie sa týka podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. V prípade, ak daňovník už podal daňové priznanie z dôvodu hospodárskeho roka v januári/februári 2020, môže si aj napriek tomu daňovú stratu uplatnit prostredníctvom dodatočného daňového priznania.