tax, amendments, VAT

Zmeny v daniach od 1.1. 2020

Vladimir Bartoš
24.1.2020
tax, amendments, VAT
Zoznam najdôležitejších daňových zmien platných od roku 2020.

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2020.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. októbra 2019 schválila novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZoDPH“) s účinnosťou od 1. januára 2020, ktorej hlavným cieľom je zosúladenie ustanovení ZoDPH s legislatívnym rámcom EÚ, t.j. so smernicou Rady (EÚ) 2018/1910  a smernicou Rady (EÚ) 2019/475.

Vybrané zmeny a doplnenia ZoDzP s účinnosťou od 1. januára 2020:

 • Obmedzenie povinnej registrácie pre DPH pri dodaní nehnuteľností určených na bývanie, ktoré sú oslobodené od dane;
 • Rozšírenie okruhu dodaní tovarov a služieb, pri ktorých sa zahraničná osoba nie je povinná registrovať pre DPH; 
 • Zjednotenie pravidiel pri aplikácii tzv. „call-off stock“ režimu; 
 • Spresnenie priradenia pohyblivej dodávky  pri tzv. reťazových obchodoch v rámci územia EÚ; 
 • Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným hmotným majetkom podľa ustanovení zákona o dani z príjmov;  
 • Spresnenie vymedzenia ubytovacích služieb v nadväznosti na štatistickú klasifikáciu produktov podľa činnosti (CPA) pri oslobodení od dane; 
 • Spresnenie hmotnoprávnych podmienok  pri dodaní tovaru s oslobodením od dane; 
 • Oslobodenie od dane v rámci medzinárodného obchodu so surovou ropou, motorovou naftou, benzínom za príslušných podmienok;
 • Zavedenie podmienok oslobodenia od dane v colnom sklade;
 • Vymedzenie podmienok oslobodenia od dane v osobitnom sklade a podmienky jeho prevádzkovania; 
 • Vymedzenie podmienok oslobodenia od dane v daňovom sklade; 
 • Zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú daň zo služby vykonanej na investičnom majetku; 
 • Určenie pravidiel daňového režimu pri dodaní hnuteľného investičného majetku; 
 • Zavedenie opravy základu dane po vzniku daňovej povinnosti u cestovných kancelárií, ktoré uplatňujú osobitnú úpravu stanovenia základu dane.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že termín zápisu Konečného užívateľa výhod do Obchodného registra je 31.12.2019. Povinnosť zápisu sa týka všetkých právnických osôb zapisovaných do Obchodného registra s výnimkou subjektov ver. správy, emitentov cenných papierov a subjektov zapísaných v registri partnerov verejného sektora.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2020

Národná rada Slovenskej republiky dňa 11. septembra 2019 a 18. septembra  2019 schválila novely (zákon č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z. a zákon č. 316/2019 Z. z.) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len: „ZoDzP“) s účinnosťou od 1. januára 2020 s nasledujúcimi úpravami:  

Vybrané zmeny a doplnenia ZoDzP s účinnosťou od 1. januára 2020:

 • Zavedenie pojmu “mikrodaňovník”, s ustanovenými zjednodušeniami pri určení základu dane;
 • Stanovenie brutácie nepeňažného plnenia poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom; 
 • Stanovenie možnosti oslobodenia od nepeňažného príjmu zamestnanca pri vzdelávaní, ktoré je poskytnuté zamestnávateľom;
 • Oslobodenie od dane zo závislej činnosti pri príspevku zo sociálneho fondu zamestnávateľa pri preplatení lekárskej prehliadky zamestnancovi nad rámec povinností ustanovených osobitným predpisom;
 • Stanovenie limitu oslobodenia od dane zo závislej činnosti pri nepeňažnom plnení poskytnutom zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť;
 • Obmedzenie oslobodenia z predaja akcií alebo obchodného podielu, v prípade likvidácie, konkurzu alebo reštrukturalizácie; 
 • Úprava výdavkov, ktoré sú súčasťou základu dane daňovníka po zaplatení, zrušenie ostatných obmedzení, okrem zaplatenia; 
 • Zavedenie samostatnej úpravy k hybridným nesúladom;
 • Zavedenie novej odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky vozidla so zdrojom paliva/energie BEV a PHEV;
 • Obmedzenie predkladania vyhlásení pri dani zo závislej činnosti, vrátane možnosti oznámenia zmien elektronickými prostriedkami; 
 • Zvýšenie sumy spodnej hranice na platenie preddavkov z 2500 EUR na 5 000 EUR; 
 • Zmeny v registračnej a oznamovacej povinnosti daňovníkov a oznámenie možnosti vzniku stálej prevádzkarne na základe uzavretej zmluvy so zahraničným subjektom; 
 • Zmeny pri výpočte nezdaniteľných častí základu dane;                                  
 • Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania  (aktívne príjmy na 15%, ak dosiahli za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 EUR.