audit, duty, criteria

Zmeny v účtovníctve od 1.1.2020

Vladimir Bartoš
27.1.2020
audit, duty, criteria
Od roku 2020 sa zdvojnásobujú kritériá, po splnení ktorých bude mať účtovná jednotka povinnosť overenia riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky. Povinnosť auditu sa rozšíri aj na v.o.s. a k.s.
Do roku 2019  má povinnosť overiť mimoriadnu a riadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná  závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:
  • Celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur.
  • Čistý obrat presiahol 2 000 000 eur.
  • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Od roku 2020 bude mať povinnosť overiť mimoriadnu a riadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná  závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

Celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur.

  • Čistý obrat presiahol 4 000 000 eur.
  • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.
  • Zmenené podmienky sa vzťahujú na účtovné závierky za obdobie začínajúce od 1.1.2020 a teda na

Výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky

Účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) majú povinnosť zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Audítor musí overiť, či účtovná jednotka má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS.

Výročná správa subjektov verejného záujmu

Už vo výročnej správe za rok 2019 budú musieť subjekty verejného záujmu (s výnimkou Národnej banky Slovenska) s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov nad 500 uvádzať okrem opisu a výsledkov používania politiky uplatňovanej v oblasti spoločenskej zodpovednosti aj uplatňované postupy náležitej starostlivosti.