aml - anti money loundering

Anti Money Laundering (AML)

22.11.2021
aml - anti money loundering
Používaná v súvislosti s bojom proti tzv. „praniu špinavých peňazí“.
Práva a povinnosti upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. AML práva a povinnosti sa týkajú osôb, ktoré prichádzajú v rámci svojej činnosti do styku s väčším objemom peňazí a sú definované v zákone, ide o tzv. povinné osoby ako napr. banka, účtovník, daňový poradca, audítor a pod.

Povinná osoba má viaceré povinnosti:

•    posúdiť či pripravovaný alebo vykonávaný obchod je neobvyklý,
•    identifikovať a preveriť klienta,
•    odmietnuť uzavretia obchodu a zadržať neobvyklej obchodnej operácie
•    písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov získaných trestnou činnosťou a financovaniu terorizmu a pod.

AML zákon novelizovaný 1. novembra 2020 priniesol viaceré podstatné zmeny ako je úprava rozsahu pôsobnosti AML zákona voči povinným osobám alebo zmeny ohľadne starostlivosti vo vzťahu ku klientovi – AML novela stanovuje povinnej osobe minimálne opatrenia, ktoré bude musieť vykonávať v prípade zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (namiesto žiadnej). Tento rozsah sa tiež rozšíril na tzv. „politicky exponované osoby“.

Taktiež sa povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod pri výkone základnej starostlivosti zmenila na obligatórnu. Údaje a doklady o obchodoch spojených s povinnosťou identifikácie sa musia uchovávať najmenej 10 rokov po uskutočnení obchodu alebo ukončení obchodného vzťahu, ak bola hodnota obchodu 10 000 EUR a vyššia, v ostatných prípadoch 5 rokov po ukončení obchodu. Povinná osoba sa môže dopustiť správneho deliktu tým, že nesplní povinnosť identifikácie klienta a za tento správny delikt sa podľa zákona uloží pokuta do 1 000 000 EUR.

Tiež sa zaviedla povinnosť zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu za účelom zistenia, či pri vyššie uvedenom obchode existuje podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú transakciu.

V prípade otázok týkajúcich sa AML neváhajte kontaktovať naše Daňové oddelenie.