coronavirus

Opatrenia na zmiernenie dopadu pandémie spôsobenej vírusom COVID -19 v oblasti dane z príjmov právnickej osoby, dane z pridanej hodnoty a ER

25.3.2020
coronavirus
V tomto dokumente uvádzame sériu najaktuálnejších riešení rôznych situácií z oblastí dane z príjmov právnickej osoby, dane z pridanej hodnoty a  elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Nariadenie vlády SR

V zbierke zákonov SR bolo dňa 19. marca 2020 vyhlásené Nariadenie vlády SR o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov (ďalej len “Nariadenie”). Dňom vyhlásenia v zbierke zákonov nadobúda predmetné Nariadenie aj účinnosť.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 269/2015 Z. z. nariaďuje:

 • Dňa 1. januára 2021 zaniká daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov, za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov za nezaplatenie dane z príjmov v zákonom ustanovenej lehote za podmienok podľa odseku nižšie,
 • Daňový nedoplatok podľa odseku vyššie zaniká daňovému subjektu za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie 31. marca 2020, 30. apríla 2020 alebo 31. mája 2020, ak takéto daňové priznanie k dani z príjmov podal najneskôr 30. júna 2020 a ak daň z príjmov najneskôr 30. júna 2020 zaplatil.

  Opatrenia v oblasti dane z príjmov právnických osôb

 • Ak si daňovník na základe oznámenia predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby o 3 mesiace, t.j. do 30. júna 2020, je povinný v tomto termíne daňové priznanie podať a daň aj zaplatiť.
 • Ak si daňovník na základe oznámenia predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby o 1, resp. 2 mesiace, t.j. do 30. apríla alebo do 31. mája 2020, môže podať daňové priznanie a zaplatiť daň v tejto lehote predĺženej na základe oznámenia, alebo je možné takto spraviť do 30. júna, pričom sa využije inštitút odpustenia sankcií účinný Nariadením. Túto poslednú skutočnosť nie je potrebné oznamovať finančnej správe.
 • V prípade daňovníka, ktorého zdaňovacie obdobie je hospodársky rok a ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31. marca 2020, môže rovnako využiť inštitút odpustenia sankcie vydané Nariadením a súčasne podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 30. júna 2020. Túto skutočnosť nie je potrebné oznamovať finančnej správe.
 • Ak daňovník nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020, môže v zmysle Nariadenia využiť inštitút odpustenia sankcie a podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 30. júna 2020.
 • Odpustenie sankcie v zmysle Nariadenia sa zatiaľ nevzťahuje na spoločnosti v konkurze a likvidácii. Finančná správa SR a Ministerstvo Financií SR intenzívne pracujú na riešení situácie aj pre týchto daňovníkov.
 • V prípade, že má daňovník príjmy zo zdrojov v zahraničí a plánuje podať daňové priznanie a zaplatiť daň neskôr ako 30. júna 2020 (do 30.septembra 2020), je povinný k predĺženiu takejto lehoty podať oznámenie finančnej správe na štruktúrovanom tlačive do 31. marca 2020.
 • Ak daňovníkovi na základe jeho naposledy podaného daňového priznania vznikla povinnosť platiť preddavky, platí ich až do podania ďalšieho daňového priznania. V prípade, kedy na základe nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou vírusu COVID – 19 nemôže predmetné preddavky platiť, môže požiadať správcu dane o platenie preddavkov inak. Správca dane na základe takejto žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať. Správny poplatok pri podaní žiadosti sa neplatí.

  Opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty

 • 25. marec 2020 je najbližší termín na podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a zaplatenie dane. Žiadny zákon k dnešnému dňu nerieši situáciu ohľadne predĺženia tohto termínu. Ak daňovník neurobí podanie včas, môže požiadať správcu dane o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Súčasná situácia súvisiaca so šírením COVID-19 je pritom dostatočným dôvodom. Finančná správa zároveň spolu s MF SR pracuje na ďalších opatreniach, aj pre oblasť DPH, ktoré by zmiernili následky v súvislosti s koronavírusom pre daňovníkov. Rovnako sa pracuje na zmene legislatívy, s cieľom, aby sa sankcie za neskoré podanie daňového priznania neukladali. Toto sa vzťahuje aj na podania súvisiace s kontrolným výkazom a súhrnným výkazom.
 • Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Zmeškanie už predĺženej lehoty nemožno odpustiť. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok. Vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty podlieha správnemu poplatku vo výške 4,50 eur (v prípade neelektronického podania žiadosti vo výške 9,50 eur). Finančná správa však pracuje na zmene legislatívy, aby v tejto situácii nebola povinnosť správny poplatok uhradiť. Žiadosť o odpustenie lehoty sa podáva alebo elektronicky (ak má daňovník povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou, prípadne elektronicky komunikuje s finančnou správou dobrovoľne), alebo v papierovej podobe (ak daňovník nekomunikuje s finančnou správou elektronicky).

  Opatrenia v oblasti ERP

 • V prípade, že daňovník má súhlas verejného zdravotníctva SR k otvoreniu svojej prevádzky, je povinný tržby z prijatej hotovosti za predaj tovaru/služby evidovať v pokladnici ERP v riadnom režime a zákazníkovi odovzdať doklad.
 • V prípade, že daňovník aj napriek zákazu otvorenia svojej prevádzky predáva tovar alebo poskytuje službu napríklad priamo u zákazníka, pričom prijme tržbu v hotovosti, miesto prijatia tržby sa považuje za predajné miesto, na ktorom je podnikateľ povinný tržbu zaevidovať v pokladnici. Ak ale ide o objednávkový systém predaja tovaru s presne určeným množstvom a cenou tovaru, v rámci ktorého podnikateľ, resp. zamestnanec podnikateľa objednaný tovar, či už osobne dopraví zákazníkovi (objednávateľovi) alebo na iné miesto, resp. si zákazník tovar vyzdvihne na inom mieste (napr. výdajňa) ako je miesto, kde sa používa pokladnica e-kasa klient, v takomto prípade je možné zaevidovať tržbu za predaj objednaného tovaru v pokladnici umiestnenej na prevádzke a vyhotovený pokladničný doklad spolu s tovarom v ten deň dodať zákazníkovi.
 • Daňovník, ktorého prevádzka je v súlade s aktuálnym nariadením vlády SR uzatvorená, k predanému tovaru vyhotoví faktúru, ktorá bude zákazníkom uhradená iba bankovým prevodom, takúto tržbu nie je povinné zaevidovať v ERP, nakoľko ide o bezhotovostnú platbu.

Spracované na základe zdrojov:

Slov-Lex, Finančná správa

Budeme Vás aj naďalej informovať o vývoji aktuálnej situácie. Chceli by sme Vás uistiť, že naše služby sú aj naďalej k dispozícii v riadnom režime.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte obrátiť na svoju kontaktnú osobu Crowe, alebo priamo na našich daňových poradcov (Vladimír Bartoš, +421 911 402 190 alebo Zuzana Sidorová +421 911 908 268).