Finančné opatrenia v oblasti daní

Finančné opatrenia v oblasti daní, účtovníctva na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19

15.4.2020
Finančné opatrenia v oblasti daní
V tomto dokumente uvádzame schválenú legislatívu: Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 2. apríla 2020 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktoré sa uplatňujú od 12. marca 2020 vyhlásením mimoriadnej situácie.

V tomto dokumente uvádzame schválenú legislatívu:

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 2. apríla 2020 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktoré sa uplatňujú od 12. marca 2020 vyhlásením mimoriadnej situácie.

 • Správa daní
 • Uprednostnenie podania elektronickou formou pre subjekty, ktoré nemajú povinnosť doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami, s výnimkou podaní, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu, napr. daňové priznania, oznámenie o zrážkovej dani, účtovná závierka;
 • Odpustenie zmeškanej lehoty, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôrdo konca kalendárneho mesiaca nasledujúcehopo skončení obdobia pandémie (obdobím pandémie sa rozumie obdobie začínajúce 12. marca 2020 a končiace posledným dňom mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá), to však neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane;

  Pozn.: Nesúlad zmeškania lehoty pri nezaplatení dane z pridanej hodnoty podľa § 29 Daňového poriadku a § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

  Finančné riaditeľstvo pripravilo otázky a odpovede (link je nižšie) k zmeškaním lehotám pri platbe daní, vrátane DPH a prípadnom uložení sankcie, avšak nie sú právne záväzné.

  https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.04.03_korona_003.pdf

  Aktuálna platná legislatíva neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH. Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie včas, odporúčame najneskôr v lehote do 30 dní keď pominú dôvody, požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa na svojej webovej stránke uvádza, že bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie DPH priznania

  Podľa aktuálne platnej legislatívy vyrubí správca dane úrok z omeškania z dlžnej sumy pri použití úrokovej miery 15 % p.a. Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.

  Uvedené sa rovnako týka súhrnných aj kontrolných výkazov.

 • Prerušenie daňovej kontroly počas obdobia pandémie na základe žiadosti daňového subjektu, s výnimkou daňovej kontroly na oprávnenosť nadmerného odpočtu;
 • Možnosť vyhotovenia čiastkového protokolu pri daňovej kontrole oprávnenosti odpočtu DPH počas obdobia pandémie, avšak čiastkový protokol nemusí obsahovať kontrolné zistenia a vyhodnotenia dôkazov, vydaním čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje;
 • Finančné riaditeľstvo SR nebude aktualizovať na svojej webovej stránke verejný zoznam daňových dlžníkov, zoznam, platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, a zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty;
 • Prerušenie daňového konania, ktoré začalo pred začatím obdobia pandémie na základe žiadosti daňového subjektu až do skončenia obdobia pandémie;
 • Prerušenie lehoty na zánik práva vyrubiť daň a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok počas obdobia pandémie;
 • Daňovým nedoplatkom /§ 2 písm. b) Daňového poriadku/ sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie, a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;
 • Automatické odloženie daňovej exekúcie počas obdobia pandémie;
 • Daňové subjekty nebudú sankcionované, ak v období pandémie uplynie lehota na podanie dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, za podmienky, že túto povinnosť splnia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;
 • Úroky z omeškania nebudú vyrubené správcom dane, ak daňový subjekt zaplatí daň z príjmov, vybraný preddavok na daň, daň vybranú zrážkou, alebo sumu na zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončenia obdobia pandémie. Pozn. Uvedené sa nevzťahuje na oneskorené zaplatenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona o dani z príjmov;
 • Počas obdobia pandémia sa za úkony správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok neplatí.
 • Ak lehota na uloženie pokuty vyrubenej podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. neuplynula do začatia pandémie, obdobie pandémie sa do lehoty plynutia nezapočítava.
 • Pozn. Ide o pokuty vyrubené správcom dane na základe ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
 • Daň z príjmov
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane, ktorého posledný deň lehoty uplynie počas obdobia pandémie sa podá v lehote do druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná;
  • Ročné zúčtovanie dane, ktorého posledný deň lehoty uplynie počas obdobia pandémie vykoná zamestnávateľnajneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, pričom doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní dane je povinný doručiť zamestnancovi do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Daň z motorových vozidiel
 • Všeobecná lehota: Ak nastane uplynutie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane z príjmov počas obdobia pandémie, lehota sa predlžuje do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;
 • Predĺžená lehota: Možnosť podania oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov počas obdobia pandémie o najviac tri kalendárne mesiace, ak daňovník mal za príslušné zdaňovacie obdobie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí môže sa predĺžiť lehota najviac o šesť kalendárnych mesiacov;
 • Ak uplynie predĺžená lehota na podanie daňového priznania počas obdobia pandémie lehota sa predlžuje do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie;
 • Ustanovenia sa uplatňujú aj pri vzniku stálej prevádzkarne;
 • Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa podá v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa odvedie aj daň z príjmov;
 • Ak nastane uplynutie lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel počas obdobia pandémie, lehota sa predlžuje do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 • Účtovníctvo
 • Ak uplynie lehota v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctvo v z. n. p. počas obdobia pandémie je účtovná jednotka povinná splniť svoje povinnosti do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr;

Pozn. Ak nesplnenie lehoty nesúvisí s podaním účtovnej závierky, ale napr. s vykonaním inventarizácie z personálnych alebo technických dôvodov, povinnosť oznámenia zmeny účtovného obdobia, oznámenie o schválení účtovnej závierky a pod. Tieto povinnosti je účtovná jednotka povinná splniť do troch kalendárnych mesiacov po skončení obdobia pandémie.

Uvedené ustanovenie môže mať vplyv na úpravu lehôt vzťahujúcich sa napríklad na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom, a uloženie účtovných závierok do registra účtových závierok zatiaľ najmä v prípade, ak účtovná jednotka má účtovné obdobie hospodársky rok a lehota na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom uplynie počas obdobia pandémie.

 

V prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok sme k dispozícii:

Vladimír Bartoš,

Tax Adviser, Tax partner

Mobile: +421 911 402 190

E-mail: [email protected]

Zuzana Sidorová,

 

Tax Adviser,Tax manager

Mobile: +421 911 908 268

E-mail: [email protected]