data processing

Data processing

* Súhlasím so zasielaním obchodných informácií, na mnou uvedenú e-mailovú adresu, podľa Článku 10, ods. 1 Zákona o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002, zasielané spoločnosťou Crowe Advartis Accounting s.r.o, so sídlom: Karadžicova 16, 821 08 Bratislava, Slovensko.

* Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Crowe Advartis Accounting s.r.o, so sídlom: Karadžicova 16, 821 08 Bratislava, Slovensko, Contract Administration spol. s.r.o., so sídlom: Karadžicova 16, 821 08 Bratislava, Slovensko a Crowe Advartis Accounting sp. z o.o., so sídlom na Hrubieszowskej 2, 01-209 Varšava, Poľsko, za účelom obchodných kontaktov, vrátane prijímania ponúk produktov a služieb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) čl. 6, písmeno a.

S prihliadnutím na spracovanie osobných údajov v nadväznosti na poskytovanie služby webinárov a /alebo poskytovaním obchodných údajov, a s ohľadom na ostatné marketingové činnosti:

 1. Správcami osobných údajov sú:
  • Crowe Advartis Accounting sp. z o.o, adresa: Hrubieszowska 2, 01-209 Varšava, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom hlavného mesta Varšava vo Varšave, 12. obchodného oddelenia Národného súdneho registra pod číslom 0000067026;
  • Contract Administration spol. s.r.o., so sídlom: Karadžicova 16, 821 08 Bratislava, Slovensko,
  • Crowe Advartis Accounting s.r.o, so sídlom: Karadžicova 16, 821 08 Bratislava, Slovensko.
 2. Uvedení správcovia osobných údajov nie sú spoločnými spracovateľmi v zmysle Článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).
 3. Spracovateľa osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu alebo obyčajne poštou na adresu spracovateľa osobných údajov alebo osobne v sídle spracovateľa osobných údajov:
  • Spracovateľ osobných údajov Crowe Advartis Accounting sp. z o.o, so sídlom vo Varšave:
   1. [email protected]
   2. +48 22 295 3000
   3. poštová adresa: Crowe Advartis Accounting sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warsaw;
  • Spracovateľ osobných údajov Crowe Advartis Accounting s.r.o., so sídlom v Bratislave:
   1. [email protected]
   2. + 421 250 203 300
   3. poštová adresa: Crowe Advartis Accounting s.r.o, so sídlom: Karadžicova 16, 821 08 Bratislava, Slovensko;
  • Spracovateľ osobných údajov Contract Administration spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave:
   1. [email protected]
   2. + 421 250 203 300
   3. poštová adresa: Contract Administration spol. s.r.o., so sídlom: Karadžicova 16, 821 08 Bratislava, Slovensko;

   

 4. Účelom spracovania osobných údajov je dodržanie zmluvných podmienok webinára a /alebo poskytnutie relevantných obchodných informácií.
 5. S ohľadom na poskytovanie služby webinára, právnym základom je nevyhnutnosť spracovania osobných údajov pre dodržanie zmluvných podmienok webinára, t. j. právny základ stanovený v Článku 6, ods. 1, písmeno b) GDPR. S ohľadom na poskytovanie obchodných informácií a ostatných marketingových činností právnym základom je Váš súhlas, t. j. právny základ stanovený v Článku 6, ods. 1, písmeno a) GDPR.
 6. Spracovatelia osobných údajov neposkytujú Vaše osobné údaje tretím stranám.
 7. Vaše osobné údaje budú spracovávané ad do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 8. Môžete požiadať spracovateľa osobných údajov, aby Vám umožnil prístup k Vašim osobným údajom a právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov; taktiež máte právo namietať proti spracovaniu a presunutiu Vašich osobných údajov k inému spracovávateľovi.
 9. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky proti nezákonnému spracovaniu Vašich osobných údajov spracovateľom.
 10. Poskytnutie Vašich osobných údajov je ľubovoľné, avšak potrebné pri zúčastnení sa webinára; pre udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pošlite žiadosť alebo odoberajte náš newsletter.
 11. Spracovatelia osobných údajov nespracovávajú Vaše osobné dáta prostredníctvom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.