Our audit services

Audit

Onze gestroomlijnde auditprocessen resulteren in een tijdige financiële verslaggeving en worden uitgevoerd overeenkomstig ISA.
Jaarrekeningcontrole

Het doel van een controle is het de auditor mogelijk te maken zich uit te spreken of de jaarrekening, in alle van materieel belang zijnde opzichten, werd opgemaakt in overeenstemming met het geldende boekhoudkundig referentiestelsel (zoals Belgian GAAP, IFRS of US GAAP). Deze audits worden uitgevoerd overeenkomstig de internationale auditstandaarden (ISA).

In een steeds veeleisendere omgeving helpt onze risicogebaseerde methode onze klanten om de risicogebieden binnen hun dagelijkse activiteiten te identificeren. Onze gestroomlijnde auditprocessen resulteren in een tijdige financiële verslaggeving en in een publicatie die overeenstemt met de verwachtingen van de toezichthouders, leveranciers, investeerders, personeel en andere betrokkenen.

Beoordelingsopdracht

Bent u op zoek naar een snelle controle van uw cijfers ? Hebt u geen audit nodig, maar wilt u gerustgesteld worden over uw cijfers ?  Is een audit te omslachtig?

Aan de hand van een beoordelingsopdracht kunnen wij als auditors, op basis van procedures die niet alle vereiste bewijsstukken bevatten die bij een audit nodig zouden zijn,  verklaren of iets onze aandacht heeft getrokken dat ons doet vermoeden dat de jaarrekening, in alle materiële opzichten, niet werd voorbereid in overeenstemming met het geldende boekhoudkundig referentiestelsel. Een beoordelingsopdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met ISRE 2400 of ISRE 2410.

Overeengekomen specifieke werkzaamheden

Een kostendeclaratie in het kader van het 7de Kaderprogramma of het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie ? EFRO subsidies? FOST Plus? Recupel?
Overeengekomen specifieke werkzaamheden is een overeenkomst, waarin een auditor wordt aangesteld om de auditprocedures uit te voeren die werden overeengekomen tussen de auditor en de entiteit en betrokken belanghebbenden en te rapporteren over de feitelijke bevindingen. De ontvangers van dit verslag baseren hun eigen conclusies op het verslag dat door de auditor werd uitgegeven.
Gebruik de voordelen van onze gestroomlijnde organisatie, onze pool van deskundigen en onze op maat gemaakte oplossingen.

Toekomstgerichte rapporteringen

Een auditor kan worden aangesteld om een verslag op te stellen over de prognoses en verwachtingen voorbereid door het bedrijf. De opdracht kan voorgeschreven worden, bijvoorbeeld, in het kader van een aanbod van effecten op een gereglementeerde markt, of het kan contractueel zijn, zoals een verslag op verzoek van een bank.
De auditor rapporteert over de geloofwaardigheid van toekomstige financiële prognoses en verwachtingen. Bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van deze informatie zal de auditor zich beraden over o.a. de basis voor de opstelling van de informatie, de kwaliteit van de veronderstellingen die werden gebruikt bij de voorbereiding van de informatie, en hoe de prognoses deze niet enkel vergelijken met externe economische vooruitzichten maar tevens met de historische prestaties van het bedrijf.

Zekerheid betreffende niet-financiële informatie
Steeds vaker hebben ondernemingen en hun betrokkenen nood aan zekerheid met betrekking tot aspecten van hun bedrijf die niet enkel tot het financiële vlak behoren. Dit zou een sleutelelement kunnen vormen voor de controleomgeving van de organisatie, de interne controles van een derde dienstverlener, de informatie die wordt aangeleverd door gemeenten of AGB’s onder het BBC besluit, of het zou de verplichtingen van een organisatie aan het personeel kunnen dekken, of de inspanningen van een organisatie met betrekking tot duurzaamheid.
Onze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen verschillende kaders die gebaseerd zijn op internationale standaarden. Daardoor kunnen wij onze diensten op maat aanbieden aan zowel kleine, onafhankelijke als grotere, multinationale bedrijven.
Opdrachten voorbehouden aan bedrijfsrevisoren in het Belgisch wetboek van vennootschappen

Onze firma kan u ook helpen bij verschillende opdrachten die voorbehouden zijn aan bedrijfsrevisoren in het Belgische wetboek van vennootschappen, zoals een inbreng in natura, een vereffening van de onderneming, een doelwijziging of een wijziging van de rechtsvorm van de onderneming, een fusie of splitsing, een betaling van interim dividend, enz.

Wij creëren een meerwaarde voor uw organisatie dankzij:

 • Ons flexibel, goed ontworpen en risicogebaseerd auditproces
 • Technologie die beantwoordt aan de huidige behoeften van de klant en die het personeel aanmoedigt om efficiënt te werken
 • Duidelijke aanbevelingen die u helpen bij het besturen van uw bedrijf 
 • Snelle identificatie en communicatie van kwesties die een respectvolle omgang met uw zakenrelaties stimuleren 
 • Ons bewustzijn betreffende de standpunten van uw betrokkenen
 • Onze lage personeelswisselingen

Ons Audit departement levert:

 • Jaarrekeningcontroles in overeenstemming met BE GAAP of IFRS
 • Jaarrekeningcontroles in overeenstemming met de boekhoudprincipes van uw Groep
 • Beoordelingswerkzaamheden onder ISRE 2400 of ISRE 2410
 • Overeengekomen proceduregebruik (ISRS 4400)
 • Certificaten mbt de jaarrekeningen (Forms C) onder FP 7 / Horizon 2020
 • Certificaten EFRO mbt kostendeclaraties binnen grensoverschrijdende programma’s (Grensregio Vlaanderen-Nederland, Euregio Maas-Rijn, France, 2 Seas)
 • Certificaten EFRO mbt kostendeclaraties in transnationale programma’ss (North Sea Region & North West Europe)
 • Certificates on EFRO cost claims in interregional programs (Interreg, Urbact, Interact)
 • Zekerheid mbt prognoses op aanvraag van een bank of in het kader van een IPO
 • Zekerheid mbt het functioneren van interne controles
 • Zekerheid mbt het ontwerp en de doeltreffendheid van de controles van een derde dienstverlener (SAS 70 or ISAE 3402)
 • Rapporten mbt maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Rapporten mbt duurzaamheid
 • Zekerheid mbt niet-financiële rapporteringen onder het BBC-Besluit
 • Opdrachten voorbehouden aan geregistreerde auditors van het Belgisch wetboek van vennootschappen

Contacteer ons

Jan Van Brabant
Jan Van Brabant
International Audit & Risk Person
Callens, Pirenne, Theunissen & Co.