Our audit services

Audit

Onze gestroomlijnde auditprocessen resulteren in een tijdige financiële verslaggeving en worden uitgevoerd overeenkomstig ISA.
Jaarrekeningcontrole
Het is van uitermate belang dat de jaarrekening correct is. Het doel van een controle is het de auditor mogelijk te maken zich uit te spreken of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het netto eigen vermogen en de financiële toestand van uw organisatie. Deze audits worden uitgevoerd overeenkomstig de internationale auditstandaarden (ISA).

In een steeds veeleisendere omgeving helpt onze risicogebaseerde methode onze klanten om de risicogebieden binnen hun dagelijkse activiteiten te identificeren. Onze gestroomlijnde auditprocessen resulteren in een tijdige financiële verslaggeving en in een publicatie die overeenstemt met de verwachtingen van de toezichthouders, leveranciers, investeerders, personeel en andere betrokkenen.

Big data analytics wint steeds meer terrein in de financiële wereld. Onze IT-tools maken het mogelijk big data efficiënt en snel te analyseren.
Beoordelingsopdracht
Bent u op zoek naar iemand die de cijfers van uw bedrijf snel kan analyseren? Is een uitgebreide audit niet nodig, maar wilt u wel enige zekerheid over de cijfers van uw organisatie? Is een audit te duur?

Aan de hand van een beoordelingsopdracht kunnen wij als auditors verklaren of iets onze aandacht heeft getrokken dat ons doet vermoeden dat de jaarrekening, in alle materiële opzichten, niet werd voorbereid in overeenstemming met het geldende boekhoudkundig referentiestelsel. Een beoordelingsopdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met ISRE 2400 of ISRE 2410.
Overeengekomen specifieke werkzaamheden
Een controle van de uitgaven met betrekking tot de projecten die gefinancierd worden door de Europese Commissie? (Bv. Horizon 2020 of Interreg) EFRO-subsidies? FOST Plus? Recupel?

Een agreed-upon-procedures opdracht is een opdracht waarin een auditor wordt aangesteld om de auditprocedures uit te voeren die werden overeengekomen tussen de auditor en de entiteit en betrokken belanghebbenden, en te rapporteren over de feitelijke bevindingen. De ontvangers van dit verslag baseren hun eigen conclusies op het verslag dat door de auditor werd uitgegeven.

Gebruik de voordelen van onze gestroomlijnde organisatie, onze pool van deskundigen en onze op maat gemaakte oplossingen.
Toekomstgerichte rapporteringen
Een auditor kan worden aangesteld om een verslag op te stellen over de prognoses en verwachtingen voorbereid door het bedrijf. De opdracht kan voorgeschreven worden, bijvoorbeeld, in het kader van een aanbod van effecten op een gereglementeerde markt, of het kan contractueel zijn, zoals een verslag op verzoek van een bank.

De auditor rapporteert over de geloofwaardigheid van toekomstige financiële prognoses en verwachtingen. Bij de beoordeling van de geloofwaardigheid van deze informatie zal de auditor zich beraden over o.a. de basis voor de opstelling van de informatie, de kwaliteit van de veronderstellingen die werden gebruikt bij de voorbereiding van de informatie, en hoe de prognoses deze niet enkel vergelijken met externe economische vooruitzichten maar tevens met de historische prestaties van het bedrijf.
Zekerheid betreffende niet-financiële informatie
Steeds vaker hebben ondernemingen en hun betrokkenen nood aan zekerheid met betrekking tot aspecten van hun bedrijf die niet enkel tot het financiële vlak behoren. Dit zou een sleutelelement kunnen vormen voor de controleomgeving van de organisatie, de interne controles van een derde dienstverlener, de informatie die wordt aangeleverd door gemeenten of AGB’s onder de BBC-wetgeving, of het zou de verplichtingen van een organisatie aan het personeel kunnen dekken, of de inspanningen van een organisatie met betrekking tot duurzaamheid.

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen verschillende kaders die gebaseerd zijn op internationale standaarden. Daardoor kunnen wij onze diensten op maat aanbieden aan zowel kleine, onafhankelijke als grotere, multinationale bedrijven.
Opdrachten voorbehouden aan bedrijfsrevisoren in het Belgisch wetboek van vennootschappen

Ons kantoor kan u ook helpen bij verschillende opdrachten die voorbehouden zijn aan bedrijfsrevisoren in het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals een inbreng in natura, een vereffening van de onderneming, een wijziging van de rechtsvorm van de onderneming, een fusie of splitsing, een betaling van interim-dividend, enz.

Wij creëren een meerwaarde voor uw organisatie dankzij:

 • Ons flexibel, goed ontworpen en risicogebaseerd auditproces
 • Technologie die beantwoordt aan de huidige behoeften van de klant en die het personeel aanmoedigt om efficiënt te werken
 • Duidelijke aanbevelingen die u helpen bij het besturen van uw bedrijf 
 • Snelle identificatie en communicatie van kwesties die een respectvolle omgang met uw zakenrelaties stimuleren 
 • Ons bewustzijn betreffende de standpunten van uw betrokkenen
 • Onze lage personeelswisselingen

Ons Audit departement levert:

 • Jaarrekeningcontroles in overeenstemming met BE GAAP of IFRS
 • Jaarrekeningcontroles in overeenstemming met de boekhoudprincipes van uw Groep
 • Beoordelingswerkzaamheden onder ISRE 2400 of ISRE 2410
 • Overeengekomen proceduregebruik (ISRS 4400)
 • Certificaten mbt de jaarrekeningen (Forms C) onder FP 7 / Horizon 2020
 • Certificaten EFRO mbt kostendeclaraties binnen grensoverschrijdende programma’s (Grensregio Vlaanderen-Nederland, Euregio Maas-Rijn, France, 2 Seas)
 • Certificaten EFRO mbt kostendeclaraties in transnationale programma’ss (North Sea Region & North West Europe)
 • Certificates on EFRO cost claims in interregional programs (Interreg, Urbact, Interact)
 • Zekerheid mbt prognoses op aanvraag van een bank of in het kader van een IPO
 • Zekerheid mbt het functioneren van interne controles
 • Zekerheid mbt het ontwerp en de doeltreffendheid van de controles van een derde dienstverlener (SAS 70 or ISAE 3402)
 • Rapporten mbt maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Rapporten mbt duurzaamheid
 • Zekerheid mbt niet-financiële rapporteringen onder het BBC-Besluit
 • Opdrachten voorbehouden aan geregistreerde auditors van het Belgisch wetboek van vennootschappen

Contacteer ons

Jan Van Brabant
Guy Meerbergen
International Audit & Risk Person
Crowe Callens, Pirenne, Theunissen & Co.