Valuation Advisory

Tư vấn Định giá

Với dịch vụ này, chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xác định giá trị doanh nghiệp, tài sản, lợi thế thương mại, và chứng khoán để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Theo đó, công việc cụ thể của chúng tôi có thể như sau:

  • Xác định các mô hình và phương pháp định giá phù hợp cho từng loại đối tượng
  • Xác định và đánh giá các tham số cho các mô hình dựa trên các nguồn dữ liệu đáng tin cậy , ví dụ: các yếu tố chi phí, doanh thu, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm, chiết khấu, số năm hoạt động,…
  • Xác định các trường hợp xảy ra và tính toán kết quả tương ứng

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau:

  • Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp: khách hàng là bên mua hoặc bên bán đều có thể sử dụng dịch vụ này để tham khảo cho việc đàm phán giá mua hoặc giá bán của số cố phần của giao dịch này.
  • Cho mục đích lập báo cáo tài chính: chuẩn mực báo cáo mới yêu cầu các công ty trong một số trường hợp thực hiện định giá tài sản vô hình cũng như lợi thế thương mại được hạch toán trong báo cáo tài chính của công ty. Chuẩn mực này ảnh hưởng đến kết quả báo cáo tài chính của các công ty, đặc biệt là những công ty đang triển khai các hoạt động mua bán và sáp nhập và có thể ghi nhận giá trị lợi thế thương mại lớn trong báo cáo tài chính của họ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ định giá để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định giá trị của tài sản vô hình cũng như xác định một giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả.
  • Trong trường hợp tranh chấp, định giá độc lập có thể giúp giải quyết các vấn đề nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp ý kiến và báo cáo đáng tin cậy và có thể bảo vệ được để hỗ trợ cho quan điểm và vị trí của khách hàng trong các tranh chấp và tố tụng. Chúng tôi cũng cung cấp các chuyên gia định giá làm chứng để hỗ trợ tranh tụng
  • Cho mục đích thuế: Doanh nghiệp của quý khách hàng có thể xem xét kế hoạch thuế / cơ cấu thuế theo thời gian và có thể yêu cầu phân tích định giá để nộp cho cơ quan thuế. Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị một phân tích định giá thiết thực để hỗ trợ các yêu cầu nộp hồ sơ của cơ quan thuế. Chúng tôi cũng hỗ trợ doanh nghiệp định giá tài sản trí tuệ cho các mục đích ưu đãi thuế.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới