Kỳ kê khai thuế TNCN

Kỳ kê khai thuế TNCN

15/03/2021
Kỳ kê khai thuế TNCN
Tải công văn
Vào ngày 26 tháng 02 năm 2021, Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành công văn số 5911/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người nộp thuế là văn phòng đại diện. Theo đó, trong trường hợp tổ chức chi trả thu nhập nhưng không thuộc đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng thì thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng.