Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020

Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020

21/10/2020
Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020
Tải nghị định

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ trong đó có nội dung đáng chú ý như sau:

Theo Điều 59, các thông tin quy định về thời gian áp dụng hóa đơn điện tử được tóm tắt như sau:

  • Không bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01 tháng 11 năm 2020;
  • Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

Bên cạnh đó, Điều 60 còn quy định thêm một số nội dung xử lý chuyển tiếp như sau:

  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19 tháng 10 năm 2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.
  • Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.