Related regulations

Những quy định liên quan

Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp phải đảm bảo chính sách lương thưởng, phúc lợi và hoạt động tính lương trong nội bộ doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật liên quan. Một số văn bản quy phạm pháp luật trọng yếu mà Bộ phận tiền lương tiền công trong doanh nghiệp cần nắm rõ như sau:

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)
 • Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
 • Luật thuế TNCN sửa đổi số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012.
 • Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013, quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015, hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.
 • Các Công văn giải đáp, hướng dẫn cho những vấn đề cụ thể từ Cơ quan Thuế.

Tải các tài liệu trên tại đây

Lao động
 • Bộ Luật Lao động 2012 ngày 18/6/2012 (hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2020). 
 • Bộ Luật Lao động 2019 ngày 20/11/2019 (hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2021). 
 • Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động 2012 (hiệu lực đến 31 tháng 01 năm 2021).
 • Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (hiệu lực đến 31 tháng 01 năm 2021).
 • Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 hướng dẫn Bộ Luật Lao động 2012 về tiền lương (hiệu lực đến 31 tháng 01 năm 2021).
 • Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP (hiệu lực đến 31 tháng 01 năm 2021).
 • Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tải các tài liệu trên tại đây

Bảo hiểm xã hội (“BHXH”)
 • Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015, hướng dẫn Luật BHXH về các chế độ của BHXH bắt buộc.
 • Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015, hướng dẫn một số điều của Luật BHXH. 
 • Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018, quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/06/2015, về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động.
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017, quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 
 • Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018, sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH. 
 • Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/08/2020, ban hành mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Tải các tài liệu trên tại đây

Bảo hiểm y tế (“BHYT”)
 • Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014. 
 • Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. 

Tải các tài liệu trên tại đây

Bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”)
 • Luật Việc Làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013.
 • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
 • Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.
 • Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015, hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của nghị định số 28/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Tải các tài liệu trên tại đây

Công đoàn
 • Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012. 
 • Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013, quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn. 
 • Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016, về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn. 
 • Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 31/03/2020, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn. 

Tải các tài liệu trên tại đây

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến Tiền Lương, Lao Động & Bảo Hiểm được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu chi tiết