Doanh nghiệp xử lý như thế nào khi kiểm toán yêu cầu cung cấp tài liệu có tính bảo mật cao?

08/01/2021
Doanh nghiệp xử lý như thế nào khi kiểm toán yêu cầu cung cấp tài liệu có tính bảo mật cao?

Để có thể thu thập được đầy đủ và xác đáng các bằng chứng cho ý kiến của mình, kiểm toán viên có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan để xem xét và đánh giá.

Trong trường hợp này, để tránh những khác biệt và tranh chấp không đáng có giữa hai bên, doanh nghiệp cần trao đổi với kiểm toán viên để hiểu hai bên hiểu rõ được yêu cầu cụ thể của nhau liên quan đến tài liệu đó, cùng nhau xác định xem giới hạn tối đa mà hai bên có thể hợp tác được với nhau.

Tùy thuộc vào bản chất và tính chất quan trọng của tài liệu, các kiểm toán viên có hiểu biết chuyên môn sâu sắc sẽ có thể đề xuất các giải pháp tối ưu nhất theo hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán, vừa giúp bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp trong khi vẫn có thể bảo đảm tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực. Vì vậy, việc trao đổi và giải thích với kiểm toán viên một cách rõ ràng và thuyết phục là rất cần thiết.