transfer pricing

Soát xét Chuyển giá

Mục đích và Sản phẩm của Dịch vụ này 

 Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ soát xét các vấn đề chuyển giá của khách hàng (với phạm vi giới hạn hoặc toàn diện tùy thuộc khách hàng), và cung cấp cho khách hàng một báo cáo soát xét chuyển giá trong đó trình bày các phát hiện về chuyển giá để giúp khách hàng lựa chọn các chính sách giá tốt nhất trong các giao dịch liên kết và/hoặc cải thiện các điểm cần lưu ý trong việc tuân thủ các quy định chuyển giá trước khi cơ quan thuế chính thức vào thanh tra, kiểm tra. 

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:  

  • Trao đổi chi tiết với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu hay lo ngại của khách hàng. Xác định và thống nhất với khách hàng về phạm vi kiểm tra và các thủ tục chuyên sâu sẽ thực hiện.  
  • Làm việc với nhân viên kế toán / tài chính của khách hàng để thu thập các tài liệu liên quan nếu có (Ví dụ: tờ khai, danh sách chi tiết các giao dịch với bên liên kết, hồ sơ chuyển giá, hồ sơ quốc gia,…); Kiểm tra tổng thể các tờ khai để bảo đảm các trường thông tin đã được kê khai đầy đủ và đúng theo hướng dẫn
  • Thu thập các thông tin và dữ liệu liên quan từ phía khách hàng về Tập đoàn và các giao dịch giao dịch liên kết theo quy định hiện hành 
  • Thực hiện các phân tích cần thiết: phân tích ngành, phân tích chức năng và rủi ro, phân tích tài chính, phân tích giao dịch liên kết, phân tích kinh tế, bao gồm việc áp dụng các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết và phân tích so sánh 
  • Rà soát tổng thể và đưa ra các nhận định về rủi ro chuyển giá và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu rủi ro trước khi bị thanh tra thuế. Gửi báo cáo chi tiết cho khách hàng và có các cuộc họp để giải trình chi tiết khi được yêu cầu. 

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau: 

  •  Khách hàng muốn biết tình trạng tuân thủ thuế của mình để đưa ra các phương án chuẩn bị cho việc thanh tra sắp tới; 
  • Khách hàng cảm thấy có những rủi ro thuế lớn do đặc thù ngành nghề, hoặc do chưa yên tâm về quy trình kê khai thuế trong các giai đoạn trước đó, hoặc chưa yên tâm về trình độ nhân sự của bộ phận kê khai thuế 
  • Khách hàng phát hiện thấy có một số dấu hiệu sai sót về thuế, và muốn được kiểm tra độc lập để xem có tồn tại các sai sót khác hay không. 
  • Khách hàng nhiều năm chưa bị thanh tra thuế, nên không cảm thấy yên tâm