kiem tra ngan

Bài Kiểm Tra Ngắn

Bạn đang cần một công cụ trực tuyến có thể giúp bạn tự kiểm tra và cập nhật kiến thức thường xuyên và thuận tiện?

Xin lưu ý: Vì lý do kỹ thuật nên trình duyệt di động (mobile) không hiển thị đầy đủ thông tin của trang này, rất mong quý khách thông cảm. Xin vui lòng mở trang Online Test này trên trình duyệt máy tính (desktop) để xem bản đầy đủ của trang.

Các bài kiểm tra ngắn (khoảng 15 phút) được thiết kế nhằm giúp cho những người đang phụ trách các công việc liên quan đến kế toán, thuế, tài chính và kiểm toán có thể tự cập nhật và tự đánh giá kiến thức của bản thân. 

Các bài kiểm tra ngắn được phân theo 02 mục lớn gồm: 

  • Các bài kiểm tra được phân theo vị trí chuyên môn như kế toán trưởng, giám đốc tài chính, v.v...:  Mục này giúp kiểm tra các kiến thức thuộc nhiều chủ đề chuyên môn liên quan đến một vị trí nghề nghiệp chuyên môn cụ thể.
  • Các bài kiểm tra được phân theo chủ đề chuyên môn như kế toán Việt Nam, hệ thống thuế Việt Nam, v.v...: Mục này giúp kiểm tra các kiến thức chỉ thuộc một chủ đề chuyên môn cụ thể.

Để kịp thời nhận được các thông báo về các bài kiểm tra mới hoặc các cập nhật khác liên quan, anh/chị vui lòng đăng ký thông tin dưới đây.

I. CÁC BÀI KIỂM TRA ĐƯỢC PHÂN THEO VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN
I.A. Kế Toán Trưởng/Tổng Hợp
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến kế toán Việt Nam, kế toán quản trị, quản trị tài chính doanh nghiệp, hệ thống thuế Việt Nam và các luật liên quan.
I.A.SM.01

Công ty quy mô nhỏ - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.A.MD.01

Công ty quy mô vừa - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.A.LA.01 Công ty quy mô lớn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
I.B. Kế Toán Thanh Toán/Công Nợ

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán công nợ, thu chi tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng và các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.

I.B.01

Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.C. Kế Toán Thuế

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán các khoản thuế và các quy định liên quan đến việc xác định, tính toán và kê khai các loại thuế thường gặp như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu và các loại thuế khác.

I.C.01

Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.D. Kế Toán Doanh Thu

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán doanh thu và các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.

I.D.01

Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.E. Kế Toán Kho và Giá Thành

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán hàng tồn kho, tính giá thành hàng tồn kho, lập dự phòng hàng tồn kho và các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.

I.I.E.01

Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.G. Kế Toán Tài Sản Cố Định

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán tài sản cố định và các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.

I.G.01

Kế Toán Tài Sản Cố Định  - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.H. Kế Toán Quản Trị

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến hệ thống tính giá thành hàng tồn kho, đo lường các hoạt động của doanh nghiệp, lập ngân sách và dự báo, quản trị doanh thu, chi phí.

I.H.01

Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.I. Giám Đốc Tài Chính

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, kế toán tài chính, quản trị hoạt động, quản trị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, hệ thống thuế Việt Nam và các luật liên quan.

I.I.01

Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.J. Chuyên viên Tài Chính

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, quản trị hoạt động và kế toán tài chính.

I.J.01

Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.K. Trợ Lý Kiểm Toán (01-02 năm kinh nghiệm)

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, kế toán Việt Nam, hệ thống thuế Việt Nam và các luật liên quan.

I.K.01

Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
I.L. Kiểm Toán Nội Bộ

Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, hệ thống thuế Việt Nam, chức năng của bộ phận kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

I.L.01

Bài Kiểm Tra Ngắn - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II. CÁC BÀI KIỂM TRA ĐƯỢC PHÂN THEO CHỦ ĐỀ CHUYÊN MÔN
II.A. Kế Toán Việt Nam
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến chuẩn mực kế toán Việt Nam, thông tư 200 và luật kế toán.
II.A.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.A.BS.02

Trình Độ Cơ Bản - Phần 2
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.A.BS.03 Trình Độ Cơ Bản - Phần 3
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      

II.A.BS.04

Trình Độ Cơ Bản - Phần 4
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.A.BS.05

Trình Độ Cơ Bản - Phần 5
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.A.BS.06
Trình Độ Cơ Bản - Phần 6
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.A.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.A.IN.02

Trình Độ Trung Bình - Phần 2
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.A.IN.03
Trình Độ Trung Bình - Phần 3
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.A.IN.04

Trình Độ Trung Bình - Phần 4
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.A.AD.01

Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.A.AD.02
Trình Độ Nâng Cao - Phần 2
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.B. Hệ Thống Thuế Việt Nam
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu, thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt, tham chiếu từ các luật, nghị định, thông tư hiện hành và các công văn hướng dẫn.
II.B.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.B.BS.02

Trình Độ Cơ Bản - Phần 2
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.B.BS.03
Trình Độ Cơ Bản - Phần 3
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.C. Các Kiến Thức về Luật mà Người Phụ Trách Công Việc Kế Toán & Tài Chính Cần Biết
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, luật hải quan, pháp lệnh quản lý ngoại hối, luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và luật công đoàn.
II.C.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.C.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.C.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.D. Tài Chính Doanh Nghiệp
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến giá trị thời gian của tiền tệ, định giá cổ phiếu, trái phiếu, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối lợi nhuận và quản trị tài chính doanh nghiệp
II.D.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.D.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.D.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.E. Quản Trị Doanh Nghiệp
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến các nguyên lý quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
II.E.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.E.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.E.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.F. Chiến Lược Kinh Doanh
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến việc xác định vị thế của doanh nghiệp, lựa chọn và thực hiện các chiến lược kinh doanh thông qua các quy trình kinh doanh, các thay đổi cấu trúc trong đó bao gồm con người, tài chính và công nghệ thông tin và việc quản trị dự án.
II.F.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.F.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.F.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.G. Quản Trị Hoạt Động
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến việc hoạch định chiến lược, hệ thống đo lường hoạt động áp dụng cho việc đánh giá và cải thiện hoạt động.
II.G.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.G.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.G.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.H. Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
II.H.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.H.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.H.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.I. Kiểm Toán Nội Bộ
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến chức năng của bộ phận kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
II.I.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.I.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.I.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.J. Kế Toán Quốc Tế
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).
II.J.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.J.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.J.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019
      
II.K. Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán & Thuế và Tài Chính
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung xoay quanh các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh được áp dụng trong các ngành kế toán, thuế và tài chính.
II.K.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.K.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.L. Tiếng Anh Phổ Thông
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các kiến thức liên quan đến văn phạm, ngữ âm, từ vựng tiếng Anh được áp dụng trong giao tiếp sinh hoạt và công việc hằng ngày.
II.L.BS.01

Trình Độ Cơ Bản - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.L.IN.01

Trình Độ Trung Bình - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019

     
II.L.AD.01
Trình Độ Nâng Cao - Phần 1
Ngày cập nhật: 04/03/2019