Bai kiem tra tuyen dung

Bài Kiểm Tra Dài

Xin lưu ý: Vì lý do kỹ thuật nên trình duyệt di động (mobile) không hiển thị đầy đủ thông tin của trang này, rất mong quý khách thông cảm. Xin vui lòng mở trang Online Test này trên trình duyệt máy tính (desktop) để xem bản đầy đủ của trang.

 

Các bài kiểm tra dài (khoảng 40 phút đến 120 phút) được thiết kế nhằm: (1) giúp các cá nhân có thể trải nghiệm bài thi tuyển dụng đầy đủ của nhà tuyển dụng khi ứng tuyển ở các công ty, và (2) giúp cho những nhà tuyển dụng kiểm tra và đánh giá năng lực của các ứng viên đối các công việc liên quan đến kế toán, thuế, tài chính và kiểm toán.
Để kịp thời nhận được các thông báo về các bài kiểm tra mới hoặc các cập nhật khác liên quan, anh/chị vui lòng đăng ký thông tin dưới đây.

III.A. Kế Toán Trưởng/Tổng Hợp
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến kế toán Việt Nam, kế toán quản trị, quản trị tài chính doanh nghiệp, hệ thống thuế Việt Nam và các luật liên quan.
III.A.SM.01 Công ty quy mô nhỏ - Phần 1
     
III.A.MD.01
Công ty quy mô vừa - Phần 1
      
III.A.LA.01
Công ty quy mô lớn - Phần 1
      
III.B. Kế Toán Thanh Toán/Công Nợ
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán công nợ, thu chi tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng và các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.
III.B.01 Bài Kiểm Tra Dài - Phần 1
     
III.C. Kế Toán Thuế
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán các khoản thuế và các quy định liên quan đến việc xác định, tính toán và kê khai các loại thuế thường gặp như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu và các loại thuế khác.
III.C.01
Bài Kiểm Tra Dài - Phần 1
     
III.D. Kế Toán Doanh Thu
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán doanh thu và các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.
III.D.01
Bài Kiểm Tra Dài - Phần 1
     
III.E. Kế Toán Kho và Giá Thành
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán hàng tồn kho, tính giá thành hàng tồn kho, lập dự phòng hàng tồn kho và các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.
III.E.01
Bài Kiểm Tra Dài - Phần 1
     
III.G. Kế Toán Tài Sản Cố Định
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung về kế toán Việt Nam liên quan đến hạch toán tài sản cố định và các quy định cơ bản về hệ thống thuế Việt Nam.
III.G.
Bài Kiểm Tra Dài - Phần 1
     
III.H. Kế Toán Quản Trị
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến hệ thống tính giá thành hàng tồn kho, đo lường các hoạt động của doanh nghiệp, lập ngân sách và dự báo, quản trị doanh thu, chi phí.
III.H.01
Bài Kiểm Tra Dài - Phần 1
     
III.I. Giám Đốc Tài Chính
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, kế toán tài chính, quản trị hoạt động, quản trị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, hệ thống thuế Việt Nam và các luật liên quan.
III.I.01
Bài Kiểm Tra Dài - Phần 1
     
III.J. Chuyên viên Tài Chính
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, quản trị hoạt động và kế toán tài chính.
III.J.01
Bài Kiểm Tra Dài - Phần 1
     
III.K. Trợ Lý Kiểm Toán (01-02 năm kinh nghiệm)
Các bài kiểm tra ở mục này bao gồm các nội dung liên quan đến chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, kế toán Việt Nam, hệ thống thuế Việt Nam và các luật liên quan.
III.K.01
Bài Kiểm Tra Dài - Phần 1