Chief Accountant

Kế toán Trưởng

Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ này:

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ đóng vai trò là Kế toán trưởng của khách hàng, theo đó độc lập soát xét lại các sổ sách và chứng từ kế toán của khách hàng, báo cáo thuế, và ký các sổ sách và báo cáo kế toán của khách hàng với vai trò là Kế toán trưởng của khách hàng để đáp ứng đúng yêu cầu của luật định. 

Trong trường hợp, chúng tôi cung cấp Dịch vụ Soát xét Kế toán thì Dịch vụ kế toán trưởng sẽ chỉ còn phần công việc là ký các sổ sách và báo cáo kế toán thôi.

Trong trường hợp chúng tôi không cung cấp Dịch vụ Soát xét Kế toán thì Dịch vụ kế toán trưởng sẽ bao gồm toàn bộ công việc của Dịch vụ Soát xét Kế toán và bổ sung thêm công việc ký các sổ sách và báo cáo kế toán.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.