Thuế GTGT khi bán điện năng lượng mặt trời

20/04/2023
Tải Công văn

Công văn số 5696/CTBDU-TTHT ngày 27 tháng 03 năm 2023 về thuế GTGT khi bán điện năng lượng mặt trời.

Theo Cục thuế tỉnh Bình Dương, trường hợp Công ty hoạt động theo quy chế doanh nghiệp chế xuất, nếu Công ty có Giấy chứng nhận đầu tư sản xuất, bán điện năng lượng mặt trời và được Ban quản lý khu chế xuất cấp phép bán điện năng lượng mặt trời cho doanh nghiệp nội địa thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Khi phát sinh hoạt động hoạt động bán điện năng lượng mặt trời cho doanh nghiệp nội địa, Công ty phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam để kê khai, nộp thuế riêng đối với hoạt động này, không hạch toán chung với hoạt động sản xuất để xuất khẩu. 

Khi thu tiền bán điện năng lượng mặt trời, trường hợp nếu Công ty áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” với giá bán đã bao gồm 10% thuế suất thuế GTGT.

Về kê khai thuế GTGT, Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính.