Thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động môi giới bán hàng

26/11/2018

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 19406/CT-TT&HT hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động môi giới bán hàng, theo đó:

Trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện môi giới để Công ty Việt Nam bán sản phẩm cho một công ty ở Hàn Quốc và sản phẩm này được cung cấp cho dự án hoạt động tại Việt Nam, thì thu nhập mà nhà thầu nước ngoài nhận được từ dịch vụ môi giới bán hàng thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.