Chuyển giao gái công nghệ

Giá công nghệ chuyển giao giữa các bên liên kết

21/08/2019
Chuyển giao gái công nghệ

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong chuyển giao công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Trong đó hoạt chuyển giao công nghệ được quy định trong luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

Tại khoản 3, điều 27, luật chuyển giao công nghệ, giá công nghệ chuyển giao phải được kiểm toán và thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và giá trong các trường hợp sau đây:

 a. Giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước
 b. Giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con
 c. Giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế.

Tại khoản 3, điều 22, nghị định 51/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 a. Không thực hiện việc đánh giá dựa trên tư vấn thẩm định công nghệ khi chuyển giao công nghệ giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước;
 b. Không thực hiện kiểm toán giá thông qua hình thức thẩm định giá công nghệ chuyển giao khi thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con khi có yêu cầu của cơ quan quản lý thuế;
 c. Không thực hiện kiểm toán giá thông qua hình thức thẩm định giá công nghệ chuyển giao khi thực hiện chuyển giao công nghệ  giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế khi có yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

Theo đó, có thể hiểu rằng cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu cung cấp bằng chứng cho việc thẩm định giá công nghệ chuyển giao. Trong trường hợp người nộp thuế không cung cấp được thì sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân và tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, bất kì người nộp thuế nào ở Việt Nam tham gia vào các thỏa thuận chuyển giao công nghệ và trả hoặc nhận các phí bản quyền nên chuẩn bị hồ sơ cho việc xác định giao dịch ngang giá của phí bản quyền cho mục đích kê khai các giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017.