Gia hạn thời hạn nộp Thuế

26/04/2021

Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP (“Nghị định 52”) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (“GTGT”), thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) và tiền thuê đất trong năm 2021, thời gian gia hạn từ 03 đến 06 tháng. Nghị định 52 có hiệu lực từ ngày ban hành.

Một số điểm chính của Nghị định 52 được tóm tắt dưới đây.

 

Nghĩa vụ với nhà nước

Kỳ áp dụng gia hạn

Thời gian gia hạn

Thuế GTGT

  • Tháng 3 – Tháng 6 năm 2021
  • Quý 1 và Quý 2 năm 2021

5 tháng

  • Tháng 7 năm 2021

4 tháng

  • Tháng 8 năm 2021

3 tháng

Thuế TNDN

  • Quý 1, Quý 2 năm 2021

3 tháng

Tiền thuê đất

  • Kỳ đầu năm 2021

6 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

  • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2021 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.
  • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
  • Người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn một lần, theo Mẫu tại Nghị định 52, cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo Nghị định 52 tại đây