Nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa

11/02/2020

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 4660/TCT-DNNCN hướng dẫn nộp thuế và kê khai hóa đơn khi hộ kinh doanh trả lại hàng hóa đã mua. Theo đó,

Trường hợp người mua hàng hóa của tổ chức là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì khi trả lại hàng hóa xử lý tương tự như trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn theo quy định tại Điểm 2.8, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.