Lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam (VFRS) theo Chuẩn mực quốc tế (IFRS)

09/04/2020

Ngày 16 tháng 3 Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Cụ thể về lộ trình áp dụng, quý khách hàng vui lòng chọn mục "Thông tin chi tiết"