Điều chỉnh khống chế chi phí lãi vay

Điều chỉnh khống chế chi phí lãi vay

28/06/2020
Điều chỉnh khống chế chi phí lãi vay
Tải nghị định

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2019. Một số điểm thay đổi chính của Nghị định này so với quy định tại Nghị định 20 được tóm tắt như sau:

Xem nội dung chi tiết