Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

12/10/2021
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Tải nghị quyết

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP, về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo đó, Chính phủ quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19:

Hỗ trợ bằng tiền cho hai đối tượng người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, bao gồm:

  • Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
  • Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng).

Mức hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:

Thời gian đóng BHTN

Mức hỗ trợ (VND)

Dưới 12 tháng

1,800,000/người

12 tháng – dưới 60 tháng

2,100,000/người

60 tháng – dưới 84 tháng

2,400,000/người

84 tháng – dưới 108 tháng

2,650,000/người

108 tháng – dưới 132 tháng

2,900,000/người

Từ 132 tháng trở lên

3,300,000/người

Thời gian thực hiện: từ 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19:

Giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm thất nghiệm cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương của người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động đang tham gia thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021 (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Thời gian thực hiện mức giảm đóng: từ 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2022.