Phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài

05/07/2019

 

Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 474/TCT-HTQT hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với khoản phí phát sinh từ hợp đồng tín dụng nước ngoài.

Trường hợp Công ty ở Việt Nam ký hợp đồng tín dụng nước ngoài (Hàn Quốc), căn cứ theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc, các khoản phí phát sinh được hướng dẫn như sau:

  • Phí thu xếp khoản vay và phí tham gia cấu thành trong lãi suất mà Công ty trả có các bên cho vay theo Hợp đồng vay hợp vốn nước ngoài và liên quan trực tiếp đến số tiền vay nên được coi là thu nhập từ lãi tiền vay theo quy định tại Hiệp định.
  • Phí đại lý trả cho ngân hàng đại lý bên thứ ba cho các công việc hành chính giấy tờ mà ngân hàng đại lý thực hiện theo hợp đồng vay nên khoản phí này không liên quan trực tiếp đến số tiền vay và được coi là thu nhập từ kinh doanh.