Đóng kinh phí công đoàn cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đóng kinh phí công đoàn cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

08/08/2020
Đóng kinh phí công đoàn cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Tải Hướng dẫn

Ngày 31 tháng 03 năm 2020, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn số 05/HD-LĐLĐ về một số nội dung liên quan đến đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn. Cụ thể như sau:

Đối tượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  •  Lao động nước ngoài là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn;
  • Mức đóng kinh phí công đoàn: 2% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;
  • Thời điểm bắt đầu đóng kinh phí công đoàn: định kỳ hàng tháng từ ngày 01/12/2018.

Kinh phí công đoàn Đoàn phí công đoàn
Lùi thời điểm đóng
Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp có số lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên trong tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh; Các doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). Đối tượng áp dụng: đoàn viên đang sinh hoạt tại các CĐCS thuộc khối sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà bị hoãn, chậm trả lương.
Cơ sở xác định: Các doanh nghiệp nêu trên phải có hồ sơ xác nhận của cơ quan BHXH theo Công văn 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở xác định: thông báo, quyết định chậm, hoãn trả lương của người sử dụng lao động, danh sách đoàn viên đề nghị lùi thời điểm đóng đoàn phí công đoàn có xác nhận của CĐCS.
Số kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn phải đóng trong 6 tháng đầu năm 2020 được lùi thời điểm đóng
Thời gian lùi đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn: đến ngày 30/6/2020. Nếu sau thời gian này, dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì xem xét kéo dài đến 31/12/2020.
Miễn, giảm
Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được miễn, giảm đóng BHXH có xác nhận của cơ quan BHXH thì đóng kinh phí công đoàn trên cơ sở quỹ tiền lương đóng BHXH đã được miễn, giảm Giảm đóng đoàn phí: áp dụng đối với đoàn viên bị giảm tiền lương.
Miễn đóng đoàn phí: áp dụng đối với đoàn viên: Hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 01 tháng trở lên; Không có việc làm, không có tiền lương; Nghỉ việc từ 01 tháng trở lên không hưởng lương.
Cơ sở xác định: thông báo, quyết định của người sử dụng lao động; danh sách đoàn viên đề nghị miễn, giảm đóng đoàn phí công đoàn có xác nhận của CĐCS; xác nhận của cơ quan chức năng về mức miễn, giảm lương đóng BHXH của đoàn viên (hồ sơ xác nhận của BHXH đối với doanh nghiệp; quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp của cơ quan có thẩm quyền v.v...).