CV 53949 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ người lao động

Công văn 53949/CTHN-TTHT 2021, hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ người lao động từ nguồn giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của doanh nghiệp

28/12/2021
CV 53949 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ người lao động
Tải Công văn

Ngày 13/12/2021, Cục thuế Hà Nội vừa ban hành Công văn 53949/CTHN-TTHT thay thế công văn số 31743/CTHN-TTHT ngày 16/8/2021, hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ cho người lao động từ nguồn giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong trường hợp người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ), cho người lao động phòng, chống Covid-19 thì khoản tiền hỗ trợ này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.