Thuế nhà thầu - đào tạo online

Công văn hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với dịch vụ đào tạo online

25/05/2020
Thuế nhà thầu - đào tạo online
Thuế nhà thầu - Dịch vụ đào tạo online
Tải công văn

Ngày 20 tháng 05 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 11143/CT-TTHT về thuế nhà thầu nước ngoài như sau:

Trường hợp công ty ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến tại Việt Nam cho chuyên gia của công ty phục vụ công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thu nhập mà tổ chức nước ngoài nhận được thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho tổ chức nước ngoài (nhà thầu nước ngoài). Dịch vụ đào tạo trực tuyến thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng, nhưng chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế là 5%. Công ty đồng thời cần thực hiện đăng ký thuế theo quy định tại khoản 4, điều 7, thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.